TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

Baz istasyonu yeri kiraya verilecektir

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024438
Şehir : Kocaeli / Gebze
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/10
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde 404712.63 N ve 292714.93 E Mahal/Koordinatta Baz (GSM) İstasyonu Yerinin (10 m2) Kiraya Verilerek İşletilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Satın Alma Müdürlüğü (Kuzey Yemekhane Üstü) Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ


TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde 404712.63 N ve 292714.93 E Mahal/Koordinatta Baz (GSM) İstasyonu Yerinin Kiraya Verilmesi işi TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 25. maddesine göre Pazarlık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2019/10
1-İdarenin
a) Adresi : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası :0 262 6772000
c) Elektronik posta adresi : mam.ihale@tubitak.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -
2-İhale konusu işe ait bilgiler
a) Niteliği, türü ve miktarı : TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde 404712.63 N ve 292714.93 E Mahal/Koordinatta Baz (GSM) İstasyonu Yerinin (10 m2)
Kiraya Verilerek İşletilmesi
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Satın Alma Müdürlüğü (Kuzey Yemekhane Üstü) Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 23/07/2019 – 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
4.1) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
4.2) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
4.3) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
4.4) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, (4.2), (4.3) ve (4.5) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4.5) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi vermeleri,
gerekir.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (yüz) Türk Lirası karşılığı [aynı adresten] satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Satın Alma Müdürlüğü (Kuzey Yemekhane Üstü) Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İşin Tahmin Edilen Bedeli : 61.190,35 TL
(Tek bir GSM kulenin 2 operatör tarafından kullanılması halinde ilk yıl kira bedeli, tek operatör bedelinin % 75’i, üç yada daha fazla operatör tarafından kullanıldığında ise % 60’ı, her bir operatörden ayrı ayrı tahsil edilecektir.)
9- Geçici teminat tutarı : 1.835,71 TL


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR