BATMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Batman Üniversitesi kampüslerinde otomat alanları kiraya verilecektir

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Batman Üniversitesi ve Bağlı Kampüslerinde Otomat Alanları.
İşin Yapılacağı Yer
:
Batman Üniversitesine Bağlı Çeşitli Kampüsleri (Merkez Kampüs:5 Adet, Batı Raman Kampüs:20 Adet, Kozluk MYO: 3 Adet, Sason MYO : 1 Adet ve Hasankeyf MYO: 1 Adet olmak üzere toplam 30 Adet Otomat Makinesi yerleri.ve 1 (Bir) adet Depo Yeri.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Batman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SATIŞ OTOMAT MAKİNELERİ ALANI KİRALAMA İHALESİ İLANI

Aşağıda bilgileri verilen Batman Üniversitesi ve Bağlı Kampüslerinde Otomat Alanları Kiraya Verilmesi ve Bu iş için gerekli olan 1 (Bir) Adet Depo kiralama İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir.

 1. İDARENİN;

 • Adresi: Batman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /BATMAN

 • Telefon: 0488 217 3603 Fax: 0488 217 3601

 • Elektronik Posta Adresi: cemil.avim@batman.edu.tr

 1. İHALE KONUSU İŞİN;

 • Niteliği: Satış Otomat Alanları Kiralanması İşi (Toplamda 30 Adet(45,00M2) Satış Otomat Alanı ile 30,00 m2 lik 1 (Bir) Adet depo Kiralanması işi )

 • Yapılacağı Yer: Batman Üniversitesine Bağlı Çeşitli Kampüsleri (Merkez Kampüs:5 Adet, Batı Raman Kampüs:20 Adet, Kozluk MYO: 3 Adet, Sason MYO : 1 Adet ve Hasankeyf MYO: 1 Adet olmak üzere toplam 30 Adet Otomat Makinesi yerleri.ve 1 (Bir) adet Depo Yeri.

 • İşin Süresi : 3 (Üç) Yıl

 • Tahmini 30 (Otuz) Adet Satış Otomat Alanı Yıllık Kira Bedeli: 54.000,00-TL

 • Tahmini 1 (Bir) Depo Alanı Yıllık Kira Bedeli : 3.240,00-TL

 • Tahmini Bedeli (Yıllık): 57.240,00-TL

 • Geçici Teminat Miktarı (%10): 5.724,00-TL dir.

 • Her Bir Satış Otomat Cihazı İçin Kapladığı Alan 1,5 M² dir. (Kiralanan alan dışına kesinlikle çıkılmayacaktır.)

 1. İHALENİN;

 • Yapılacağı Yer: Batman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

 • Tarihi ve Saati : 16/11/2018 Cuma Günü Saat :14.00’de

 1. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

 1. Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Batman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

 2. Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

 3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 • Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, SGK Borcu Yoktur Belgesi, Vergi Borcu Yoktur Belgesini,

 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

 • Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,

 • Tüzel Kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayii odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;

 • İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

 1. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 100,00-TL olup, şartnameyi almak isteyenlerin bu bedeli Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T. Vakıflar Bankası A. Ş. Batman Şubesinde bulunan TR470001500158007299678709 Iban nolu hesabına yatırdığına dair belgenin ihale saatinden önce verilmesi gerekmektedir.

 2. Kiralanan yere ilişkin düzenlenen şartnamede (varsa) belirtilen iş tecrübesine dair ilgili ticaret ve/veya sanayi odası, meslek odaları veya belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları yada kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan alınmış belgenin ihale saatinden önce sunulması gerekmektedir.

 3. İhaleden doğan ödenmesi gereken vergi , resim, harç kiracı tarafından karşılanacaktır.

 1. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir.

 2. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 3. İhaleye katılamayacak olanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

 4. İhaleye iştirak edenler kira şartnamesi genel hükümler ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

 5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR