ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Avlak işletmeciliği işi kiraya verilecektir

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Korkuteli-Naldöken Örnek Avlağı ve Akseki Yarpuz Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya / Korkuteli - Akseki
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sedir Mah. Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi NO:2 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Konusu Yerin Adı İşin Niteliği Muhammen Bedeli-Bütçesi İhale Süresi Geçici Teminat
% 3
İhale Usulü Şartname Bedeli İhale Tarihi ve Saati
Korkuteli-Naldöken Örnek Avlağı Korkuteli-Naldöken Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi 30.876,20 -TL
(Bedellere KDV dâhil değildir.)
10 YIL 926,29- TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi uyarınca ve aynı kanunda 5577 sayılı Kanunla 25.01.2007 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda “KAPALI TEKLİF USULÜ-ARTTIRIM” 100,00 TL 09/07/2020 Saat:11:00
Akseki Yarpuz Örnek Avlağı Akseki Yarpuz Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi 24.418,28 -TL
(Bedellere KDV dâhil değildir.)
10 YIL 732,55- TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi uyarınca ve aynı kanunda 5577 sayılı Kanunla 25.01.2007 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda “KAPALI TEKLİF USULÜ-ARTTIRIM” 100,00 TL 09/07/2020 Saat:14:00


İHALELERE KATILMA ŞARTLARI
6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğünce yukarıda belirtilen örnek avlağı işletmeciliği işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ+ARTTIRIM” Avlak sahasında bulunan yaban domuzunun avlanma hakkı ihale edilecektir. İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
Yukarıdaki
İhale Şartnamesi ve ekleri 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü’nün adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere 100,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası Güllük Şubesi nezdinde ki TR98 0001 0025 7557 3532 4150 02 nolu hesabına yatırılacaktır.
İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi NO:2 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:

 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
 4. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek
 1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
 2. Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
 4. İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu'nun 271. Maddesi, limitet şirketler için 503. Maddesi aranır.
 1. İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

 1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
 1. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek.
 2. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermek.
 3. İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 4. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
 5. İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
 6. İhale ilan tarihinden sonra SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
 7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
 8. İdare adına alınmış (muhammen bedelin % 3 tutarında) geçici teminata ait alındı makbuzu (Nakit geçici teminatlar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası Güllük Şubesi nezdinde ki TR98 0001 0025 7557 3532 4150 02 nolu hesabına yatırılacaktır.) veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu.
 9. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu, (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını;
Korkuteli-Naldöken Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi için 09/07/2020 Perşembe Günü Saat 11.00’e kadar ,
Akseki-Yarpuz Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi için 09/07/2020 Perşembe Günü Saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü İdare Binasında 42 nolu Odaya teslim edilecektir. Her bir ihale için katılımda ayrı ayrı zarf sunulması zorunludur.
NOT: İlanda bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR