HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

ATM,kantin ve diş malzemesi satış yeri kiraya verilecektir

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891450
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONSÖZ 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR İHALE USULÜ KİRAYA VERİLECEKTİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

SIRA
NO
YERLEŞKE
YERİ
ADA
PARSEL
ALANI
(m²)
KİRA
SÜRESİ
KULLANIM YERİ/AMACI TAHMİNİ KİRA
BEDELİ YILLIK
GEÇİCİ
TEMİNAT
(%3)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1. Sıhhiye 5882/11 5 m² 3 Yıl Gevher Nesibe Cad. Öğretim Üyeleri Kafeterya karşısında bulunan ATM yeri 15.000,00 TL 450,00 TL 20.11.2018 10:00
2. Sıhhiye 5882/12 22,22 m² 3 Yıl Diş Hekimliği Fakültesi içinde bulunan diş malzemeleri satış yeri 42.000,00 TL + % 18 KDV 1.260,00 TL 20.11.2018 10:30
3. Beytepe 28335/1 49,92 m² 3 Yıl Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Kütüphane Binası merdiven altında bulunan kantin (kahve konsepti) yeri 54.000,00 TL + % 18 KDV 1.620,00 TL 20.11.2018 11:00

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında 20/11/2018 Salı günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya beher dosyayı 100,00 TL karşılığında temin edebilirler
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
1- Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)
2- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir)
3- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge)
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası'na veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4- İmza sirküleri vermesi.
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye' de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
(Türkiye' de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
6- 3 sıra nolu ihaleye katılım için :
a) İsteklinin konusunda uzman ve markalaşmış olması (marka tescil belgesini sunması gerekmektedir.)
b) İsteklinin faaliyette bulunan ve referans gösterebileceği aynı isim ve markayı taşıyan en az 8 şubesinin olması ve bunları belgelemesi gerekmektedir.
c)İsteklinin kantin (kahve konsepti) işletmeciliği ile ilgili en az 2 yıllık faal işletme tecrübesinin olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.
7-Ticaret Sicili Gazetesi
8- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
-Teminat mektupları dışındaki teminatların Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarflarının içinde sunulması gerekmektedir ( Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş : IBAN NUMARASI: TR 96 001 2001 54100006 0001 07 nolu hesabına )
9- İhale şartnamesi ekinde bulunan teklif mektubu örneğine göre hazırlayacakları teklifleri,
10- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları ve dökümanın satın alındığına dair makbuzu
-İsteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’ nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarının içine yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini koyarak ihale saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’ne teklif zarflarını teslim etmesi gerekmektedir.
İstekliler ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtası ile de gönderilebilir.
- Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. Madeesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Faks ile yapılacak müraacatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü 06100 Sıhhiye-Altındağ/ANKARA,E-posta: takip@hacettepe.edu.tr., Telefon: 0 (312) 305 1034 adresinden alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR