İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATM alanını belediyeden kiraya verecektir

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887636
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 15.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAMSUN 20.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi, Gençlik Parkı içerisinde bulunan 7m2 lik ATM yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
27.11.2018
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İlkadım Belediye Encümen Toplantı Salonunda ( Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No:73 İlkadım/SAMSUN )
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi, Gençlik Parkı içerisinde bulunan 7m2 lik ATM yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile kiraya verilecektir.
2- Taşınmazın kira bedeli (yıllık) 27.500,00 TL ( Yirmi Yedi Bin Beş Yüz Türk Lira )olup, geçici teminatı 2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lira ) ’dır.
3- İhale 28/11/2018 Çarşamba günü saat 11:00’da İlkadım Belediye Encümen Toplantı Salonunda ( Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No:73 İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler 27/11/2018 Salı günü mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak no:1 55070 İlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A)Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus İdaresi’nden alınacak )
B)Tebligat için adres göstermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,
C)Geçici Teminatını vermesi, (2. Maddede belirtilen oranda)
D)İmza sirkülerini vermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
F)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
G)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,
5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 100,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ( İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No:1 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.
6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR