KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Atıkların toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkı kiraya verilecektir

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kartal  İlçe Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kartal İlçe Sınırları 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kartal Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI


KARTAL İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

1. İdarenin;
Adresi : Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kartal / İSTANBUL
İletişim : 216 280 60 60 e-posta:cevre@kartal.bel.tr

2. İhale Konusu İşin ;
Niteliği Türü ve Miktarı : Kartal İlçe Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi.
Yapılacağı Yer : Kartal İlçe Sınırları
Süresi :12 Ay
Kiralama süresi, Sözleşme sonrası imzalanan İşyeri Teslim Tutanağı tarihinden itibaren 12 aydır.
Tahmin edilen Bedeli :205.200 TL+KDV
Geçici Teminatı :7.265 TL

3. İhalenin ;
Yapılacağı Yer : Kartal Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
Tarih ve Saat : 22 Ekim 2019 Salı – 14.00
Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45 maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü


4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler;
a. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
b. 2019 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.
d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
g. Kartal Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
h. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
i. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
j. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

5. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
6. İhale dokümanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
7. İsteklilerin 22/10/2019 Salı günü 11.00’a kadar istenilen evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale saatinde Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR