İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Atık yakma ve enerji üretim tesisinin işletilmesi işi kiraya verilecektir

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eyüpsultan İlçesi, Işıklar mevkinde yaptırılan, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin, Enerji İletim Hattının yapılması, tesis için gerekli tüm izinlerin ve lisansların alınması, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin işletilmesi ve işletme süresince elde edilen elektrik gelirinden belediyemize pay verilmesi için intifa hakkı karşılığı ihale edilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2019 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüpsultan İlçesi Işıklar mevkii’nde yaptırılan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin İşletilmesi işinin intifa hakkı karşılığı 10 yıl süre ile ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 4489
2) İşin Konusu : Eyüpsultan İlçesi, Işıklar mevkinde yaptırılan, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin, Enerji İletim Hattının yapılması, tesis için gerekli tüm izinlerin ve lisansların alınması, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin işletilmesi ve işletme süresince elde edilen elektrik gelirinden belediyemize pay verilmesi için intifa hakkı karşılığı ihale edilmesi işi
3) İşletme Cinsi : Atık Yakma ve Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi
4) Adres Bilgisi : Eyüpsultan İlçesi, Işıklar Mevkii, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Sahası
5) ) İşletme Süresi : 10 Yıl
6) Muhammen Bedel : Yıllık Brüt Cironun %29,3’ü + KDV’si (Asgari 68.300.440.-TL + KDV/Yıl olmak üzere)
7) Geçici Teminat : 20.490.132.-TL
8) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 29 Ocak 2019 Saat: 16:30
9) İhale Tarihi ve Saati : 30 Ocak 2019 Saat: 13:00 Son teklif verme tarih ve saati : 30 Ocak 2019 Saat:13:00
10) İhalenin Yapılacağı Yer: : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
11) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : Atık Yönetimi Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No:1 Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL
12) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
13) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 500.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü –Hacı Ahmet Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No:1 Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0 212 312 68 38 Fax: 0 212 449 50 69

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
14.1.1. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres beyanı göstermesi, (Tüzel Kişiler)
14.1.2. Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi;

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (14.1.2.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.1.3. İmza Sirküleri;

 1. Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü.
 2. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (14.1.3.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
14.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

 1. LFG – Çöp Gazından elektrik ürettiğine dair EPDK’dan alınmış 4MW ve üzerinde kapasiteye sahip Üretim Lisansına sahip olduğunu gösterir belge.
 2. Tek bir sözleşme kapsamında yıllık asgari 5.000.000 ton Katı Atık Bertaraf Tesisleri işletmiş olduğunu gösterir belge.
 3. İsteklilerin yıllık en az 50.000.000.-TL ciro yapmış olduğunu gösterir belge.
 4. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (14.1.5.a.), (14.1.5.b.) ve (14.1.5.c.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.1.6. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
14.1.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
14.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
14.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf.
14.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı.
14.2.3. Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi;

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (14.2.3.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.2.4. İmza Sirküleri;

 1. Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
 2. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (14.2.4.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.2.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
14.2.6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
15. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
16. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü – Hacı Ahmet Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No:1 Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL adresine, 29/01/2019 saat: 16:30’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
17. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
18. İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (30 Ocak 2019) saat: 13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
19. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
20. Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR