DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atık toplama ve geri dönüşüm ayrıştırma işi ihaleye verilecektir

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925620
Şehir : Kocaeli / Darıca
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GEBZE 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE GEBZE 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Darıca ilçe sınırları içerisinde, 2872 sayılı Kanunun 8,11 ve 12. Maddesi ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Ve 8. Maddelerine dayanılarak 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi 2886 Sayılı Devlet Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 2 yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 22.02.2019 Salı Günü saat: 10.00 da Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

İhale Konusu kiralama işinin aylık muhammen bedeli 21.859,00 + KDV, Yıllık muhammen bedeli 262.308,40 + KDV’dir.

İhale Konusu kiralama işinin Geçici teminat bedeli 2 yıllık Muhammen Bedelin % 3 ü tutarındaki 15.738,50 TL dir. (Geçici teminat 2886 Sayılı D.İ.K. nın 26.maddesine göre tedavüldeki Türk parası ya da Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz Teminat mektupları cinsinden verilebilir.)

İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler: İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı D.İ.K kanunun Maddesindeki şartlar aranır.

Yönetmeliğine göre Kocaeli ilinde Çevre izni ve lisansı olan firma ve kişiler katılabilir.

Diğer Şartlar ve belgeler:

1) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve Kanuni ikametgâh belgesi
2) Türkiye’de tebligat adresi beyanı
3) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair
Belge (2019 yılına ait),Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
4) Vekâleten katılıyor ise; Noter tasdikli Vekâletname
5) Tüzel Kişi olması halinde ilgilisine göre kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir gazetede bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
6) İhaleye gireceklerin Ambalaj atığı toplama ayırma lisans ve yetki belgesi
7) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
8) İhale dokümanı satın alındığına dair belge
(İhale şartnamesinin satın alınması ve her sayfasının imzalanması zorunludur)
9) İhaleye katılacakların Darıca Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğünden alacakları Belediyemize borcu yoktur belgesi

Sözleşme öncesi (ihale karar pulu, damga vergisi vs.)sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İhaleye katılamayacak olanlar 2886 sayılı D.İ.K nun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

2886 sayılı kanunun 26. Maddesine istinaden İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İhale Dokümanı mesai saatleri içerisinde Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi İlkbahar Sokak No:1 adresinde Darıca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale servisinden 100,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılım dokümanları kapalı bir zarfa konularak ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir.

2886 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

Darıca Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR