AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atık toplama taşıma depolama ve değerlendirme işi kiraya verilecektir

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akyurt Belediyesi Mücavir Alan Sınırlarındaki Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi işi ihaleye çıkartılmıştır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası 4. Kat Meclis Salonu 
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKYURT BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDAKİ AMBALAJ ATIKLARININ
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ
KİRAYA VERİLMESİ İLANI

İşin Niteliği Süresi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
Akyurt Belediyesi Mücavir Alan Sınırlarındaki Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi. 36 AY
Akyurt Belediyesi Mücavir Alan Sınırları 252.000,00 TL+KDV 7.560,00 TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 12/12/2019
10:00
  1. İhalenin Yapılacağı Yer: Akyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası 4. Kat Meclis Salonu
  2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

1-Kanuni ikametgâhı olması.
2-Türkiye'de tebligat için adres göstermesi.
3-Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
4-Geçici Teminat
5-İhale dökümanının satın alındığına dair belge.
6-Gerçek kişiler imza sirküsü (Noterden), Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
7-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
8-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
9-Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
10-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6. ve 7. deki esaslara göre temin edecekleri belge,
11-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
12-İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler.
13-İhaleye katılacakların Akyurt Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.


-Sayfa 2-
14-Bu iş için yapılmış olan tüm giderler (ihale karar pulu, sözleşme damga vergisi vb.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihale yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
15-Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen lisans (Aslı veya noter onaylı sureti).
16-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca İmzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
17-İstekliler 12/12/2019 Perşembe günün en geç saat 10:00’a kadar İhale Dosyasını Temizlik İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
18-İstekliler teklif vermekle; Sözleşme, İdari ve Teknik şartnamedeki hükümleri kabul etmiş sayılır.

  1. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
  2. İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 100-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
  3. İsteklilerin 12/12/2019 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Akyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası 4. Kat Meclis Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  4. Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeninin ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
  5. İsteklilere İlanen duyurulur. 28.11.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR