ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atık toplama işi ihaleyle kiraya verilecektir

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 Adapazarı Belediyesi sınırları içerisinde karışık ambalaj, kağıt/karton, plastik ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre 3 (üç) yıl süre ile ihale edilecektir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Adapazarı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adapazarı Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-İHALENİN KONUSU: Adapazarı Belediyesi sınırları içerisinde karışık ambalaj, kağıt/karton, plastik ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre 3 (üç) yıl süre ile ihale edilecektir.
2- İHALE USULÜ: Adapazarı Belediyesi sınırları içerisinde karışık ambalaj, kağıt/karton, plastik ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.
3- İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: Atık Toplama işi İhalesi 01.11.2019 tarihinde saat:10:00’da , Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.
4-ŞARTNAME BEDELİ: Atıkların toplanması işi için şartname bedeli 100,00TL’dir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: İşin Muhammen Bedeli 84.000,00-TL (SeksendörtbinTL)dır. %3 (yüzdeüç) nispetindeki geçici teminat miktarı 2.520,00 TL (İkibinbeşyüzyirmi Türk Lirası), kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.
Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarının ihale günü saat: 09:00’a kadar Adapazarı Belediyesi veznelerine yatırmaları gerekmektedir. Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.
6-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: Ambalaj Atıklarının Toplanması İşi ihalesi için istenilen belgeler 2886 sayılı kanunun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 01.11.2019 Cuma
Günü saat 09:00 kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7-İSTENİLEN BELGELER: İhaleye katılacak kişi ve kuruluşlar ihale gününde, en geç 09:00’a kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
-GERÇEK KİŞİLERDEN:
a. Nüfus Cüzdan Sureti,
b. Nüfus Kayıt Örneği (İkametgah Belgesi),
c.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
d. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
e. Şartname Alındı Makbuzu,
f. Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Biriminden)
-TÜZEL KİŞİLERDEN:
a. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri,
c. Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
d. Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli süreti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
f.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
g. Şartname alındı makbuzu,
h.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Biriminden)
*İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşabilirsiniz.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR