BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atık tesisi yapım ve 20 yıl süre ile işletilmesi işi ihale edilecektir

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına Atık İşletme (Fiziksel Önişlem ve ATY Üretim ) Tesisinin Yapılması ve Mevcut Depolama Sahasıyla Birlikte İşletilmesi İşi (20 Yıl Süre İle)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına Atık İşletme (Fiziksel Önişlem ve ATY Üretim ) Tesisinin Yapılması ve Mevcut Depolama Sahasıyla Birlikte İşletilmesi İşi (20 Yıl Süre İle) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 36. madde Kapalı Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.

Tahmin Edilen Bedel : 8.247.327,97-TL [Yıllık 161.818,28-TL (KDV hariç) kullanım bedeli (2019 yılı için) +
Elde edilecek brüt gelirlerin en az %3'ü olacak şekilde gelir payı (KDV hariç) (20 yıl süre ile)]

Geçici Teminat : 247.419,84-TL

İhale, 28/05/2019 Salı günü Saat 15:00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale dokümanı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KOŞULLARI

1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir:

1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler (imza beyannamesi veya imza sirküleri):

1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

1.2. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu.

1.3. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

1.5. Teknik yeterliğe ilişkin olarak benzer iş olarak kabul edilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1.5.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde ihale tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleşen tek bir sözleşme kapsamında, benzer iş olarak; en az 200 ton/gün atığı işleyecek kapasitede ön işlem (Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını icra eden) tesisi kurmuş ve/veya işletmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.5.2. Ön işlem (Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını icra eden) tesisi kapasitesini tevsik için iş deneyim belgesi, kapasite raporu, sözleşme, lisans belgesi vb. belgeler sunulabilecektir.

1.6. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1.6.1.İsteklinin 1.988.799,40-TL (BirmilyondokuzyüzseksensekizbinyediyüzdoksandokuzTürkLirasıKırkKuruş) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
1.6.2. İstekli tarafından;

1.6.2.1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

1.6.2.2. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,
birinin sunulması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; yapım işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.
Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun 4.971.998,50-TL (DörtmilyondokuzyüzyetmişbirbindokuzyüzdoksansekizTürkLirasıElli Kuruş)’dan, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise 2.983.199,10-TL (İkimilyondokuzyüzseksenüçbinyüzdoksandokuzTürkLirasıOnKuruş)’dan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

1.7. SGK’dan alınacak ihale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine kadar borcu olmadığına dair belge.

1.8. Vergi Dairesinden ihale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine kadar alınacak vergi borcu olmadığını gösteren belge.

1.9. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu bulunmadığı ve/veya haklarında tahsil davası açılmadığı hakkında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ihale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine kadar borcu yoktur yazısı.

1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

3. İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne(Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur. www.bursa.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR