IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ

Ariyet ocağı sahası (kum) kiraya verilecektir

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805707
Şehir : Iğdır / Aralık
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ariyet ocağı sahası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Iğdır İl Özel İdaresi İl  Encümeni Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Kum İhalesi İlanı


Madde 1- İlimiz Aralık İlçesi sınırları içerisinde,Tapulama harici Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan Er No:3369293-Pafta İ52B3 Alan 33.317,991 m2 lik taşınmaz sınırlarını kapsayan 1 (a) Grubu Ariyet ocağı sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “ Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale ile 5 yıl süre ile kiraya verilecektir.

Madde 2- İLİ :Iğdır
İLÇESİ :Aralık
MEVKİİ :Aralık İlçesi sınırları.
YÜZÖLÇÜMÜ :33.317,991 m2 alanlı taşınmaz
MALZAME MİKTARI: 133.271,964 m3 ‘ dür
MUHAMMEN BEDEL:KDV Hariç Yılık Muhammen Bedel 46.272,03 TL dir.
Madde 3- İhalesi, 29/05/2017 Salı Günü saat: 11:00’de İl Encümeni Toplantı Odasında, İl Encümenince yapılacaktır.
Madde 4- Geçici teminat tahmini bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) olup tutarı
6.940,81 TL. dir.
Madde 5- Kesin teminat ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 (yüzde altı) dır.
Madde 6-Kesin teminat ihale bedeli üzerinden alınır .Nispeti % 6 dır.Taşınmazın kira süresince Kesin teminat bedeli yıllık enflasyon oranında artış yapıldıktan sonra her yıl yenilenerek İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Madde 7-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:
a)-Türkiye’de Kanuni ikametgahı olması ve belgelenmesi
b)-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
c)-Nüfus Cüzdan sureti
d)-Noter tasdikli imza sirküleri
e)-Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli halinde katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri
f)-Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair belgeyi
g)-Geçici teminat bedelinin şartnamede belirtilen değerlerinden olması ve İlimiz Özel İdaresine yatırıldığına dair makbuzun (2886 Sayılı Kanunun 26.ve 27.maddesinde) belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat mektubunun geçici, süresiz,limit içi olması ve teyit yazısının’da” ibrazı gerekir.
h)-İstekli şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli suretini
ı)-İstekli gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
j)-İstekli Şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
k)-İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belge.
l)-İstekli hakiki şahıs ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesini
m)-Vergi mükellefi olduğuna dair belge ile vergi ve SSK borcu bulunmadığına dair belgeyi,
Madde 8-İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek süratiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 9- Telgraf veya faksla yapılan müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Madde –Kiralama işine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edebilir.
Keyfiyet ile ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR