DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç park yerleri kiraya verilecektir

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887660
Şehir : Diyarbakır / Kayapınar
Yayınlandığı Gazeteler

TİGRİS HABER 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TİGRİS HABER 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mahallesi 296/1. Sokak no:4’de bulunan 81 araçlık açık otoparkın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mahallesi 296/1. Sokak no:4’de bulunan 81 araçlık açık otoparkın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2- Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mahallesi 296/1. Sokak no:4’de bulunan 81 araçlık açık otoparkın ihalesi 22.11.2018 Perşembe günü saat 11:00’de, Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.
3-Kiraya verilecek Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mahallesi 296/1 Sokak no.4’de bulunan 81 araçlık açık otoparkın muhammen bedeli yıllık 12.000,00 ₺+KDV olup; geçici teminatı 3.600,00 ₺’dir. (Geçici teminat % 3’tür. 10 yıllık bedel üzerinden)
4-İhaleye ait şartname ve ekleri Tahsilât Servisine yatırılacak 500,00 ₺’lik makbuz karşılığında Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilinir.
5-İhaleye katılabilmek için isteklilerin hazırlayacakları dış zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Büyükşehir Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir
a)İç Zarf (Teklif Mektubu bırakılacak)
b)Gerçek Kişi olması halinde ikametgah belgesi, Tüzel kişi olması halinde adres beyanı,
c) Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mahallesi 296/1 Sokak no.4’de bulunan 81 araçlık açık otopark için Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 3.600,00 ₺ Geçici teminat miktarında alındı belgesi veya banka teminat mektubu..
d) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Örneği, imza sürküsü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge(otopark işi ile ilgili iştigal ettiklerine dair) Tüzel Kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge (otopark işi ile ilgili iştigal ettiklerine dair,)
e)Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti
f)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
g)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
h) Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden İhale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge,
i)Tüzel kişiliğin SSK’na borcu olmadığına dair İhale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge,
j)Şartname satın aldığına dair makbuzun aslı,
k)İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.
I)Ortak girişim olması halinde firmaların noter tasdikli “Ortak Girişim Beyannamesi ile ortakların her birinin (b,d,e,f,h,i,k) belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Teklif mektubu ortak girişimi oluşturan ortaklarca müştereken imzalanarak, teminat ve banka referansı ortaklarca müştereken verilebilineceği gibi ortaklardan birisi tarafından verilebilir.
m)Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı.(2018 yıllına ait)
6-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır
7-Bilumum vergi, harç ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir.
8-Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İ L A N O L U N U R.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR