HATAY MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Antakya Güzelburç'ta 1.435 m2 arsada 30 yıl irtifak hakkı kurulacaktır

HATAY MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hatay çevre ve şehircilik müdürlüğü milli emlak müdürlüğü tarafından Antakya ilçesi Güzelburç mahallesindeki 1.435 m2 bir arsada 30 yıllığına irtifak hakkı kurulacaktır. Ayrıca mülkiyeti yine aynı müdürlüğe ait 7 adet taşınmaz ile 4 adet taşınır ise ihaleyle satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antakya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatay Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürü Makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

HATAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İRTİFAK HAKKI TESİSİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR (1. BÖLÜM)
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) İRTİFAK HAKKI TESİSİ YAPILACAK YÜZÖLÇÜMÜ (M²) CİNSİ SÜRESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Hatay Antakya Güzelburç 3086 3 1.435,84 1.435,84 Arsa 30 (otuz) YIL Ticaret Alanı 50.255,00 15.076,50 03.09.2019 09:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (2.BÖLÜM)
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) MÜLKİYET DURUMU HAZİNE HİSSESİ CİNSİ FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Hatay Antakya Serinyol/Akıncılar 468 26 32,59 Hazine-Tam Arsa Boş ve İşgalsiz Beş Katlı Ticaret+Mesken Bölgesi 24.500,00 7.350,00 03.09.2019 09:10
2 Hatay Antakya Mansurlu 110 19 3.098,74 Hazine-Tam Ham Toprak Boş ve İşgalsiz İki Katlı Mesken Bölgesi 117.311,00 35.194,00 03.09.2019 09:20
3 Hatay Antakya Mansurlu 110 20 612,00 Hazine-Tam Ham Toprak 150,00 m²'ilk kısmı Tarımsal olarak kullanılmaktadır İki Katlı Mesken Bölgesi 24.480,00 7.344,00 03.09.2019 09:30
4 Hatay Antakya Mansurlu 110 21 555,63 Hazine-Tam Ham Toprak Boş ve İşgalsiz İki Katlı Mesken Bölgesi 22.226,00 6.668,00 03.09.2019 09:40
5 Hatay Antakya Mansurlu 110 22 1.308,79 Hazine-Tam Ham Toprak Boş ve İşgalsiz İki Katlı Mesken Bölgesi 52.352,00 15.706,00 03.09.2019 09:50
6 Hatay Antakya Mansurlu 110 23 511,77 Hazine-Tam Ham Toprak Boş ve İşgalsiz İki Katlı Mesken Bölgesi 17.912,00 5.374,00 03.09.2019 10:00
7 Hatay Antakya Mansurlu 110 24 3.098,74 Hazine-Tam Ham Toprak 1.240,00 m²'lik kısmı Zeytinlik olarak kullanılmaktadır İki Katlı Mesken Bölgesi 108.456,00 32.537,00 03.09.2019 10:10
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (TAŞITLAR) (3. BÖLÜM)
SIRA NO İLİ İLÇESİ DOSYA NO PLAKASI CİNSİ MARKASI MODELİ MODEL YILI ARACIN BULUNDUĞU YER TAHMİN EDİLEN
SATIŞ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
8 Hatay Antakya 31010501439 31 M 5243 MİNİBÜS MERCEDES BENZ 2011 EFENUR 32.500,00 9.750,00 03.09.2019 10:20
9 Hatay Antakya 31010501445 31 PAU 93 MİNİBÜS OPEL MOVANO 2001 ÜZÜM 5.500,00 1.650,00 03.09.2019 10:30
10 Hatay Antakya 31010502028 31 KN 381 OTOMOBİL RENAULT 1984 TARIM 1.800,00 540,00 03.09.2019 10:40
11 Hatay Antakya 31010502039 31 LS 725 KAMYONET SKODA 1997 EFENUR 1.100,00 330,00 03.09.2019 10:50
1- Yukarıda 1.Bölümde yer alan İrtifak Hakkı Tesisi yapılacak taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ve 2. bölümde yer alan taşınırlar (Taşıtlar) ve 3. Bölümde yer alan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Hatay Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürü Makam odasında hizalarında gösterilen tarih ve saatte kiralama ve satış ihaleleri yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) - Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b) - Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
c) - Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d) - Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
4- Taşınır satış ve taşınmaz kiralama ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir. Satışı yapılan taşınmazların talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriya kalanı en fazla iki yıl vade ile sekiz takside kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim, harçlardan müstesnadır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5 - İlanda bulunan taşınırların (araç vb.) yediemin otopark ücretleri İdaremize ait olup, satış bedelleri üzerinden ayrıca hesaplanacak olan KDV oranı binek araçlar için %1,motosiklet ve ticari taşıtlar için %18 olup, katma değer vergisi, damga vergisi, taşıtın tescil masrafları ile muayene ve sigorta masrafları alıcıya aittir.
6- Yukarıda 3.bölümde yer alan taşıtlar, bulunduğu yer sütununda belirtilen Yedi emin otoparklarında bulunmaktadır. İstenildiği takdirde araçlar otopark sorumlusundan izin alınarak görülebilir.
7 - İhalelere ait şartnameler Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
9- Yukarıda 1. Bölümde yapılacak olan İrtifak Hakkı Tesisi İhalesinde, İhaleyi alan Gerçek Kişilerin ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin vb. tarafından Ön izin döneminde atıl kalmayacak ve plandaki azami yapılaşma koşullarını karşılayacak şekilde projelerinin tanzim edilerek hazırlanması gerekmektedir.
İ L A N O L U N U R
TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ www.milliemlak.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR - Ayrıca Defterdalığımızın www.hataydefterdarligi.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0326 214 96 30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR