ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde baz istasyonu kiralanacaktır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00923051
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 04.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
24 SAAT 02.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Ankara Üniversitesine ait Ankara İli Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde olan, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi (720 ada ve 2 parsel) Sosyal Tesisler alt tarafında bulunan 100 m² Baz İstasyonu Yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Gölbaşı/Ankara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ SORUMLULUĞU BAZ İSTASYONU YERİ KİRALAMA İHALESİ

Mülkiyeti Ankara Üniversitesine ait Ankara İli Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde olan, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi (720 ada ve 2 parsel) Sosyal Tesisler alt tarafında bulunan 100 m² Baz İstasyonu Yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 18.01.2019 tarihinde saat 11:00’de Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Taşınmaz sözleşme tarihinden itibaren (5) beş yıl süre ile kiraya verilecek olup, yıllık muammen bedeli KDV ve diğer yasal yükümlülükler hariç 30.000,00 TL (otuzbintürklirası), geçici teminatı ise 900,00 TL (dokuzyüztürklirası)’dir.
İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi TR 8400 0100 2533 0703 8492 5101 iban numaralı hesabına 100 (yüz) Türk Lirası yatırıldığını gösteren dekont karşılığında Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi, Yerleşke İdare Amirliği (Bilgisayar Mühendisliği Binası) Gölbaşı/ANKARA adresinden temin edilebilir. Geçici teminat bedelleri de aynı hesaba yatırılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale tarihi olan 18/01/2019 tarihi saat 10:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi, Yerleşke İdare Amirliğine başvurmaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Teklif mektubu,
ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi İdare Amirliğine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.
Yukarıdaki koşulların hiçbirinde isteklinin taahhütname vermesi kabul edilmeyecek ve açıklanan bütün belgelerin asılları, noter onaylı suretleri veya resmi kurumlar tarafından aslıgibidir onayı ile onaylı raporların sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi için yeterlilik şartlarından biri olarak kabul edilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR