SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi işi kiralanacaktır

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

Saruhanlı ilçe sınırları içerisinde, 2872 sayılı Kanunun 8,11 ve 12. Maddesi ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. maddelerine dayanılarak 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi 2886 Sayılı Devlet Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 36 aylığına kiraya verilecektir. İhaleye istekli çıkmaması veya ihalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 17/04/2020 Cuma günü aynı yer ve saatte ihale tekrarlanacaktır. Kira bedellerine +KDV uygulanacaktır.

İhale 07/04/2020 Salı Günü saat 10:00' da Belediye Encümen odasında yapılacaktır. İhale Konusu kiralama işinin aylık muhammen bedeli 750,00 TL+ KDV, 36 aylık muhammen bedeli 27.000TL+KDV'dir.

İhale Konusu kiralama işinin Geçici teminat bedeli 36 aylık Muhammen Bedelin % 3 ü tutarındaki 810 TL dir. (Geçici teminat 2886 Sayılı D.İ.K. nın 26.maddesine göre tedavüldeki Türk parası ya da Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz Teminat mektupları cinsinden verilebilir.)

İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler: İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı D.İ.K kanunun Maddesindeki şartlar aranır.

Diğer Şartlar ve belgeler:

1) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve Kanuni ikametgâh belgesi
2) Türkiye’de tebligat adresi beyanı
3) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair
Belge (2019 yılına ait),Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
4) Vekâleten katılıyor ise; Noter tasdikli Vekâletname
5) Tüzel Kişi olması halinde ilgilisine göre kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir gazetede bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
6) İhaleye gireceklerin Ambalaj atığı toplama ayırma lisans ve yetki belgesi
7) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
8) İhale dokümanı satın alındığına dair belge
(İhale şartnamesinin satın alınması ve her sayfasının imzalanması zorunludur)
9) İhaleye katılacakların Saruhanlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları Belediyemize borcu yoktur belgesi
Sözleşme öncesi (ihale karar pulu, damga vergisi vs.)sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. İhaleye katılamayacak olanlar 2886 sayılı D.İ.K nun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı kanunun 26. Maddesine istinaden İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İhale Dokümanı mesai saatleri içerisinde Saruhan Mahallesi Eşref Ozan Sokak No:1 adresinde Saruhanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale servisinden 100,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılım dokümanları kapalı bir zarfa konularak ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir.
2886 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.
Saruhanlı Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR