KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi hakkının satışa verilmesi ilanı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Kat:1 P.K34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINDAKİ AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ SATIŞA VERİLMESİ İLANI

İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi 12 AY 01.01.2020
31.12.2020
Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Sınırları 408.000 TL+KDV 12.240 TL Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa, İli basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde bir defa ve Belediye internet sitesinde 2 hafta 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 19.12.2019
Perşembe
10:00
 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Kat:1 P.K34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

 1. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

 2. 2019 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı,

 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

 6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

 7. Küçükçekmece Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

 8. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,

 9. (28.11.2019 tarih 2019/1914 sayılı Küçükçekmece Belediyesi Encümen Kararı ile değişik) İsteklinin toplama-ayırma ve geri kazanım tesisine ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmiş izin lisans belgeleri,

 10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

 1. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

 2. İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 250,00.-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir. (28.11.2019 tarihli 2019/1914 sayılı Küçükçekmece Belediyesi Encümen Kararı öncesi şartname satın alanlar değişikli şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler.)

 3. İsteklilerin 19.12.2019 Perşembe günü saat 10:00’da istenilen evraklarla birlikte Küçükçekmece Belediyesi Ana Hizmet Binası, 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 4. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR