BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi kiraya verilecektir

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Bayraklı Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması Ve Değerlendirilmesi İş
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 14:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonunda (Bayraklı Mah. Anadolu Caddesi No:125 35530 Bayraklı/İZMİR)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bayraklı Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı


1. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Bayraklı Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması Ve Değerlendirilmesi İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2. İhale 25.02.2020 Salı Günü saat 14.05’te Belediye Encümen Salonunda (Bayraklı Mah. Anadolu Caddesi No:125 35530 Bayraklı/İZMİR) yapılacaktır.
3. İhale konusu kiralama işinin 1.yılının muhammen bedeli 180.000,00 TL dir.
4. İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli, ilk yılın muhammen bedelin %3 'ü tutarındaki 5.400,00 TL dir. (2886 Sayılı D.İ.K.ın 26.Maddesine göre tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir)
5. İhale konusu kiralama işinin süresi ihaleyi alan istekli ile yapılacak sözleşme sonrası 3 (üç) yıldır.
6. İsteklilerde aranılan şartlar ve istenen belgeler:
6.1. İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır.
6.2. Tebliğat için adres beyanı,
6.3. Kanuni ikametgah sahibi olmak,
6.4. Gerçek kişiler için T.C. nüfus cüzdanı sureti,
6.5. Geçici Teminat Mektubu ve/veya teminat bedelinin belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz ve ihale dokümanının alındığına dair belge,
6.6. Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
6.7. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, çevre izin ve lisansının konusu Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma olan Çevre İzni ve Lisans Belgesi ve/veya Geçici Faaliyet Belgesi,
6.9. Bayraklı Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
6.10. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, ticaret ve sanayi veya esnaf odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyeti olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge(tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
6.11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümün göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.12. İstekli tarafından ihale dokümanının alındığına dair belgenin aslı,
6.13. İsteklinin en az 600 mꝪ/gün ayırma kapasitesine sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi Lisansının olması,
6.14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar,
6.15. İhale dokümanı mesai gün ve saatleri içerisinde Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde (7355 Sok. No:225 Doğançay Mah. Bayraklı/İzmir) görülüp, bedelsiz bir şekilde temin edilebilir,
6.16. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR