ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi kiraya verilecektir

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAZİANTEP

1-TARAFLAR
Bu ihalede “İDARE” ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’Nİ, “İSTEKLİ” İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
2- İHALENİN KONUSU
Şahinbey Belediyesi sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Kazanımı amacıyla, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/c maddesi gereğince 3 yıllığına kiraya verilmesi işidir.
3- MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:
Söz konusu işin aylık muhammen kira bedeli 55.000,00 TL+KDV, %3 geçici teminat bedeli 59.400,00 TL.
4-İHALENİN ŞEKLİ
İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
5-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Mavikent Mah. 3 No.lu Sk. No:1 adresi Temizlik İşleri Müdürlüğünden 100,00 (YÜZ) TL karşılığında satın alınabilir.
6-İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
İhale 16/10/2019 Çarşamba günü, saat 14:15’da Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne en geç 15/10/2019 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.
7-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, 3 (üç) yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN No.lu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 8.maddesinde belirtilen değerleri de Temizlik İşleri Müdürlüğüne verebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
8-TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
a)- Tedavüldeki Türk Parası
b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
9- İSTENEN BELGELER
Aşağıda istenen belgeler yarım dosya içerisinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
9.1. Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
9.3. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
9.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
9.4.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
9.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.6. Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sürgüsü,
9.7. Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
9.8. Vekâleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,
9.9. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
9.10. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bu ilanın 8. maddesindeki değerler,
9.11. İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
9.12. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)
9.13. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi.
9.14. 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanı.
9.15. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır. (Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)
9.16. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR