KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi kiraya verilecektir

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıkları Yönetim Planına uygun olarak toplanması işi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kestel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne Belediyemiz sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, ‘‘Sıfır Atık Yönetmeliği’’ne ve Kestel Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planına uygun olarak Üretim artıkları hariç, Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj malzemesini (Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış geri dönüşümü mümkün olmayan ürünler de dâhil tüm ürünleri) ; (cam, kağıt- karton, metal, plastik, ahşap vb) İlçemiz sınırları dahilinde olan 35 mahalleden kaynağında 2 (iki) yıl (sözleşme imza tarihinden itibaren 24 ay ) süresince ayrı toplanması ve yükleniciye ait lisanslı Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’nde ayrıştırılarak değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile satışı işi
İki Yıllık Tahmini Bedel : 35.092,16.-TL(Otuzbeşbindoksanikiliraonaltıkrş)
Geçici Teminat %3 : 1.053,00.-TL (Binelliüçlira)

SATIŞI YAPILACAK AMBALAJ ATIKLARA AİT BİLGİLER
Toplanması tahmini tonaj(Yıllık):1754,608
2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhalesi Belediyemiz Encümeninde 01/10/2019 Salı günü saat 1030 de yapılacaktır.
Şartname ve ekleri Destek Hizm. Md.’de görülebileceği gibi 50,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
İhaleye katılacak gerçek - tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
A) Kanuni ikametgah sahibi olmak,
B) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

  1. Bu şartnamenin 5.C maddesindeki miktar kadar geçici teminatı yatırmış olmak,

D) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin İhale İlanın da ilgili belgeleri verecektir.,
E) İmza sirkülerini vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

F) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış işleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
H)Kestel Belediyesinden alınan Borcu Yoktur Belgesi
I) TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
İ) Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi
J)Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisans Belgesi

İhale Evraklarını 01/10/2019 Salı saat 10:00’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Md. Kale Mah.Cuma Cad.No 1Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,
İlan Olunur.

http://www.kestel.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR