ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi kiraya verilecektir

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ödemiş Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ödemiş Belediyesi Hizmet Sınırları İçinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması Ve Değerlendirilmesi İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 2 (iki) yıllığına verilmesi ihalesi, 27/11/2019 tarihinde saat 15.30’da Ödemiş Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhalenin Konusu İşin Niteliği Muhammen Bedeli (TL) İhale Süresi Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü Dosya Satış Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati
Ambalaj Atıkları Ödemiş Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi 86.250,00 2 Yıl 2.587,50 İlçe Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa, Belediye ses yayın cihazı ile duyurulmak, Belediye internet sitesi ile ilan panosuna asılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 150,00 27/11/2019

15:30


İdarenin:

 1. Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:14 Ödemiş /İZMİR

 2. Telefon ve Faks: 0.232.544 90 97-0.232.545 12 69

 3. İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : bilgi@odemis.bel.tr

 4. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Zafer Mah. Atatürk Cad.No:143 Ödemiş/İZMİR

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,

 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

 4. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata Dair Belge

 5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 6. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.

 7. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

 8. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 9. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

 10. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
 11. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 12. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler
 13. İhaleye katılacakların Ödemiş Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 14. Terör Örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığında dair taahhütname.
 15. İhaleye katılmak isteyenlerin ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belge sunmaları gerekmektedir. (İhale konusu bedelin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
 16. İhaleye Katılmak isteyenlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi sunmaları gerekmektedir.

İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Caddesi No:143 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 150,00 TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR