ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi kiraya verilecektir

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
570 km² alan içerisinde 85 mahallede bulunan Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Ayrştırılması Kiralama İşi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 ADET KİRALAMA İLANI

1.Ünye Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki sorumluluk alanı içerisinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra Mevkii Nevi Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Ünye Belediyesi sınırları içerisinde 570 km² alan içerisinde 85 mahallede bulunan Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Ayrştırılması Kiralama İşi. 111.600,00 TL
(KDV Hariç)
10.050,00 TL 21.10.2019 16:00

2- Şartname ve ekleri Plan ve Proje Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
3- İhaleler Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.
4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı gün saat 10:00 ‘a kadar Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

 1. Gerçek Kişiler :
 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye iştigal konusuyla ilgili Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 • Ünye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılacak iştirakçilerin ihale tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ambalaj atıkları toplanma ayırma lisansı veya geçici faaliyet belgesi almış olması,
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B)Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye iştigal konusuyla ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 • Ünye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .
 • İhaleye katılacak iştirakçilerin ihale tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ambalaj atıkları toplanma ayırma lisansı veya geçici faaliyet belgesi almış olması

İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde (Limited Şirketlerinde şirket müdürünün, Anonim Şirketlerinden yönetim kurulunun tamamının) veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
D) Ünye Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR