ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması hakkı kiraya verilecektir

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atakum Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1- Atakum Belediyesi tarafından ‘Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması’ işi 2886 sayılı kanunun 35. Maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İşin adı Muhammen bedel (TL) Geçici teminat (TL) İhale Tarihi İhale saati
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması 14752,56 TL 15932,76 06.08.2019 11.00

2- İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesh edilecektir.

3- İhale 06.08.2019 Salı günü saat 11.00’ dan itibaren atakum belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda yapılacak olup, teklifler 06.08.2019 Salı günü saat 10.30’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler

A) Kanuni ikametgah adresi (nüfus müdürlüğünden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve ya tüzel kişilerin her birinin (a) ve d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C ) Geçici teminat verilmesi; (ihale bedelinin %3’ü oranında)

D ) İmza Sirkülerini vermesi

  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasında esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F ) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

G ) Belediyemize borcu olmadığına dair yazı,

H ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- İhale şartnamesi, Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100 TL karşılığı temin edilebilir.

6- Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR