BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması hakkı kiraya verilecektir

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çarşı Mah. Doktor Alim Bey Cad. 1025 Sok. No: 2 Hakan Aykan Kültür ve Turizm Merkezi (Trafo Kafe) BODRUM / MUĞLA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANIDIR

  1. Muğla ili Bodrum ilçesi sınırları içerisinde karışık ambalaj atıklarının toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işi hakkının kiralanması 5 yıl süreyle 16.07.2020 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14:00’te Çarşı Mah. Doktor Alim Bey Cad. 1025 Sok. No: 2 Hakan Aykan Kültür ve Turizm Merkezi (Trafo Kafe) BODRUM / MUĞLA adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık artırma usulüyle ihale edilecektir.
  2. İhale şartnamesi ve ekleri Temizlik İşleri Müdürlüğü Çarşı Mah. Cevat Şakir Cad. Cevat Şakir İş Merkezi BODRUM / MUĞLA adresindeki ek hizmet binasında ücretsiz görülebilir ve 100,00TL karşılığı alınabilinir. İhaleye katılacak olanların şartname alması, ücretini yatırması ve yatırılan ücrete ait makbuzu aşağıda belirtilen belgelerle sunmaları gerekmektedir.

3. İşin bir yıllık muhammen kira bedeli 100.000,00TL + K.D.V olarak belirlenmiştir.
4. Bu iş için geçici teminat miktarı 15.000,00TL’dir
Teminat olarak kabul edilecek değerler;
a- Tedavüldeki Türk Parası.
b-Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları.
5. İhale kararını karar tarihinden itibaren 15 iş gününde ita amiri onaylar veya iptal edebilir.
6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7. İhaleye katılacak olanların ambalaj atığı toplama ve ayrımı konulu “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
8. İhaleye katılacak olanların aşağıdaki belgeleri ihale günü (16.07.2020) saat 11:00'a kadar Çarşı Mah. Cevat Şakir Cad. Cevat Şakir İş Merkezi adresinde ek hizmet binasında bulunan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içerisinde alınması gerekmekte olup, söz konusu süre içerisinde alınmayan belgeler elenme sebebi sayılacaktır.

Gerçek kişiler için;
1-Nüfus cüzdanı (fotokopi)
2- İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
3- İkametgâh Belgesi (Aslı veya noter onaylı)
(Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

Tüzel kişileri ise;
1-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)
2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
3-Yetki belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
4-Dernek yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Onaylı sureti) Dernekler için zorunludur.

Ortak belgeler;
1-Oda Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı) Gerçek kişiler için zorunlu değildir. Tüzel kişiler için zorunludur.
2-Sabıka kaydı (Gerçek kişi sabıka belgesi; Tüzel kişi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, derneklerde yönetim kurulu üyeleri sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
3-Geçici teminat (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
4-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)
5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)
6-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)
7-Vergi borcu olmadığına dair belge[Son 15 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
8- Sigorta borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
9- İhale dokümanı satın alındığına gösterir belge.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR