ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanma, taşınma ve değerlendirilmesi hakkı kiraya verilecektir

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmes
İşin Yapılacağı Yer
:
Çatalca Belediyesi Hizmet Sınırları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Kaleiçi Mah. Vezirferhatpaşa Cad. No:50 Çatalca /İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇATALCA BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇİNDE
AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Muhammen Bedeli
(Aylık ,TL)
Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi 36 AY
01/10/2019-30/09/2022 Çatalca Belediyesi Hizmet Sınırları2.300 TL+KDV
2.484 TL Büyükşehir Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa ve Belediye internet sitesinde 10 gün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 24/09/2019
09 : 30
 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

Kaleiçi Mah. Vezirferhatpaşa Cad. No:50 Çatalca /İSTANBUL

 1. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. 2019 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 6. Muhammen bedelin % 5’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
 7. Çatalca Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
 8. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
 10. İstekli tarafından “okudum, anladım, tüm şartları kabul ediyorum”, şeklinde firma yetkilisi tarafından imzalı/kaşeli ihale dokümanı ve dökümanın satın alındığına ilişkin makbuzun aslının ibrazı zorunludur.
 1. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanı Çatalca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir.
 3. İstekliler tarafından hazırlanan müracaat dosyaları, 24/10/2019 tarihinde en geç ihale saatine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
 4. İsteklilerin 24/10/2019 Salı günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Çatalca Belediyesi Ana Hizmet Binası, Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 5. Çatalca Belediye Başkanlığı, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR