KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkı kiraya verilecektir

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Kadıköy Belediyesi Hizmet Sınırları İçinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi İmtiyaz Hakkının Kiraya Verilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile 3 yıllığına 27.02.2020 Perşembe günü saat 14:00'da ihale edilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 27.02.2020 tarihinden bir gün öncesi 26.02.2020 günü mesai sonuna kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne vermek zorundadır.

İSİN TÜRÜ AYLIK MUH. BED. GECİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ
Ambalaj Atıklarının IO.OOO,OOTL+KDV 10.800,OOTL 300,00TL

Toplanması
İHALE GÜN VE SAATİ
27.02.2020 - 14:00
İSTENİLEN BELGELER

 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. 2020 yılı itibariyle, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)' deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 6. Muhammen bedelin % 3'ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı veya mektubu
 7. Kadıköy Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
 8. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 10. Ambalaj atık ayrıştırma tesisinin Anadolu Yakasında olduğunu belgelemesi gerekmektedir.
 11. İstekli tarafından "okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 12. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.


İHALE HUSUSLARI

 1. İstekliler tekliflerini, aylık bedel üzerinden ve aylık bedel x 36 aylık toplam bedeli de belirtilerek vereceklerdir.
 2. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, aylık bedeli ve aylık bedel x 36 aylık bedelin çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 3. Yüklenici sözleşme ile ilgili aylık kira bedellerini eşit taksitler halinde tahakkuk tarihi itibariyle idare hesabına ödeyecektir. Kurum tarafından onaylanan tonaj artışından doğabilecek ilave kira bedeli idare hesabına ayrıca ödenecek ve makbuzu Kuruma ibraz edilecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR