BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi yaptırılacaktır

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi yaptırılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Belediyesi Binası ( Fevzi Çakmak Caddesi No:38 Bornova/ İZMİR ) Zemin kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Bornova Belediyesi Sınırları İçinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına verilmesi ihalesi, 23.10.2019 tarihinde saat 11.00’de Bornova Belediyesi Binası ( Fevzi Çakmak Caddesi No:38 Bornova/ İZMİR ) Zemin kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhalenin Konusu İşin Niteliği Muhammen Bedeli (TL) İhale Süresi Geçici Teminat %3 (TL) İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
Ambalaj Atıkları Bornova Belediyesi sınırları içinde oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi 547.200,00
(KDV Hariç)
3 Yıl 16.416,00 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ” 23.10.2019
11: 00


1- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Gerçek kişi olması halinde;

 • Tebligat için adres beyanı,
 • T.C. Nüfüs cüzdanı sureti,
 • İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekiline ait noter onaylı imza beyannamesi,
 • 2886 sayılı kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu, (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun )
 • Teklif mektubu, (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun )
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İzmir ili için alınmış Ambalaj Atıkları Toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve Tehlikesiz Atıkları Toplama – Ayırma Belgesi.
 • SGK prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan, vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.


b)Tüzel kişi olması halinde;

 • Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
 • 2886 sayılı kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu, (Şartname ekinde yer alan standart for uygun )
 • Teklif mektubu, (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun )
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İzmir ili için alınmış Ambalaj Atıkları Toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve Tehlikesiz Atıkları Toplama – Ayırma Belgesi.
 • SGK prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan, vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.


c) Ortak girişimlerde;

 • Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 • Ortak girişim oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki A ve B bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir


İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış örnekleri vermek zorundadır.
2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
3- Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen /Komisyon Başkanlığına teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- İhaleye ait Şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ( Ergene Mah. 2 sokak No.7 K:7 Bornova/ İZMİR )’nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.
5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR