MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması işi ihale edilecektir

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mustafakemalpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde toplanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.İŞİN KONUSU:

Belediye sınırları içerisinde 2872 Sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 inci maddeleri ile 29.06.2011 tarihli ve 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci ve 8 inci maddelerine dayanılarak 27.12.2017 tarih ve 30283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sıfır Atık Yönetmeliği gereği oluşturulan Sıfır Atık Yönetim Sistemi uyarınca Belediyemiz sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne ve Mustafakemalpaşa Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planına uygun olarak toplanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2020 tarihine kadar ihale edilecektir.

İstekli, Belediye’nin sınırları içerisinde Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde ambalaj atıklarının (kâğıt, karton, plastik, pet, cam, metal) kaynağında (resmi kurum ve kuruluşlar, evler, marketler, satış noktaları, lokantalar, büfeler, oteller, okullar, hastaneler, avm’ler, sağlık ocakları vb.) evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi ve 1.sınıf atık getirme merkezindeki ambalaj atıklarının (kağıt, karton, plastik, cam, metal ) taşınması ve değerlendirilmesi için 27.12.2017 tarih ve 30283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca ambalaj toplama sisteminin kurulmasını üstlenir.

2.İHALE YERİ, TARİHİ VE USULÜ:
İhale Yeri : Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı Encümen Odası
Tarihi : 31/10/2019
Saati :14:00
Usulü : İhale yukarıda belirtilen yer ve tarihte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USÜLÜ ile yapılacaktır.

3.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
3.a Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya Meslek odası belgesi ile imza sirküleri fotokopi
3.a.a Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.a.b. Gerçek kişi olması halinde ilgili kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.
3.c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,
3.d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.
3.e.İşi yapacak firmanın İhaleye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Lisansı olması gerekmektedir.
3.f. Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi,

3.g. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler
3.h. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri de dâhil tüm giderler (ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
4.İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
Aşağıda belirtilen özel ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar:
4.a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilenler.
4.b. Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin daha önce yapmış olduğu herhangi bir ihale uhdesinde kalmış olduğu halde sözleşme yapmamış olanlar veya sözleşme yaptığı halde feshine neden olanlar.
4.c. Kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı olanlar.
4.d. Yukarıda belirtilen durumda olanlar veya ortak olduğu şirketler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerlerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozularak geçici teminatları, eğer yatırılmış ise kesin teminatları irad kaydedilir ve bunlarla sözleşme imzalanamaz, Sözleşme imzalanmış ise herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir.
4.e. Mustafakemalpaşa Belediyesinden borcu yoktur belgesi alamayanlar.

5.BELGELERİN VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ:
Şartnamenin 3.maddesi gereğince verilmesi gereken bilgi ve belgeler 30/10/2019 Saat: 17:00 a kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. 5.a.Mustafakemalpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki Ambalaj Atıklarının, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2020 tarihine kadar toplanması işini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ İhale edilecektir.
5.b.İhale 31/10/2019 günü saat 14.00 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 5.c İhale ile şartname Temizlik İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İHALE KONUSU İŞ

SÜRESİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

Mustafakemalpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde toplanması

Sözleşme imzalandık tan sonra 31.12.2020’ ye kadar

57.913,09 TL

1737,39 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR