SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi hakkı kiraya verilecektir

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 34570 Silivri / İSTANBUL – Silivri Belediyesi Meclis Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

“SİLİVRİ BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI”

İşin Süresi İşin Başlama ve Bitiş Tarihi İşin Yapılacağı Yer Muhammen Bedel
(36 Aylık)
Geçici Teminat %3 İlan Şekli ve Adedi İhale Tarihi ve Saati
36 ay 01.08.2020
-
31.07.2023
Silivri Belediyesi hizmet sınırları içi.
1.080.000,00 TL+KDV 32.400,00 TL Silivri sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa ve belediye internet sitesinde 10 gün. 22.07.2020
Saat: 10:00


İdarenin Adı: T.C. Silivri Belediye Başkanlığı
İdarenin Adresi: Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 34570 Silivri / İSTANBUL
İhalenin Yapılacağı Adres: Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 34570 Silivri / İSTANBUL – Silivri Belediyesi Meclis Salonu.
İşin Niteliği: Silivri Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Yaklaşık 4.800 Ton/Yıl Karışık Ambalaj Atıklarının Ve 620 Ton/Yıl Cam Atığının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının 36 (Otuzaltı) Ay Süre İle Kiraya Verilmesi İşidir.
İhalenin Usulü: 2886 sayılı devlet ihale kanunu 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü
Şartname Bedeli: 50,00 TL
Şartnamenin Satın Alınacağı Adres: Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi, No: 34/1, Silivri Belediyesi Ek Hizmet Binası- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü. Şartname bu adreste ücretsiz görülebilir.
İhaleye Katılım İçin Gerekli Evraklar ve Şartları

 1. Muhammen bedelin %3 ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
 2. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı,
 3. İsteklinin, Silivri Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” veya “Geçici Faaliyet Belgesi’nin aslı veya noter onaylı sureti,
 5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6. Maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname,
 6. 2020 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir faaliyet belgesi,
 7. İstekli vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri

Gerçek Kişiler, Yukarıda İstenen Belgelere (A, B, C, D, E,F, G) ek olarak;

 1. Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı, ihalenin yapılacağı yılda alınmış ikametgâh belgesi, (Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış olmalı)
 2. Noter Tasdikli T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti,
 3. Noter tasdikli imza sirküleri/beyannameleri,

Tüzel Kişiler, Yukarıda İstenen Belgelere (A, B, C, D, E,F, G) ek olarak;

 1. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak Girişim Olması Durumunda (A, B, C, D, E,F, G) ek olarak;

 1. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin kişiliğine göre (H, I, J K) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Diğer Şartlar

 • İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 21.07.2020 Salı günü mesai bitimine kadar Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edeceklerdir,
 • İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.
 • Kesinleşen 36 aylık ihale bedelinin %6 sı oranında Kesin Teminat alınacaktır.
 • İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
 • Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR