GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi hakkı kiraya verilecektir

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 16:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21.01.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güngören Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38, Kat:eksi1, Güngören/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜNGÖREN BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi 14 AY 01/02/2020-31/03/2021 Güngören Belediyesi Hizmet Sınırları 252.000,00 TL
+ KDV
7.560,00 TL Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa ve Belediye ilan panosunda 10 gün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 23/01/2020
16 :00
 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Güngören Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu
  Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38, Kat:eksi1, Güngören/İSTANBUL
  İhale Tarihi ve Saati : 23/01/2020- 16:00, Perşembe
  İhale İçin Son Müracaat Tarihi : 21/01/2020- 16:00, Salı
 2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. 2019 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
 7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
 8. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 1. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 300,00.-TL (Üç Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
 3. İsteklilerin 23/01/2020 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Güngören Belediyesi Ana Hizmet Binası, eksi 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 4. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR