BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi kiraya verilecektir

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861466
Şehir : İzmir / Bayraklı
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİGÜN 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması Ve Değerlendirilmesi İşi,
İşin Yapılacağı Yer
:
Bayraklı Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bayraklı Belediyesi


1- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Bayraklı Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması Ve Değerlendirilmesi İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 1 yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 25.09.2018 Salı Günü saat 14.00’te Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen bedeli 25.000,00 TL/AY olup, 1 yıllık muhammen bedel 300.000,00 TL dir.
4- İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli, 1 yıllık muhammen bedelin %3 'ü tutarındaki 9.000,00 TL dir. (2886 Sayılı D.İ.K.ın 26.Maddesine göre tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir)
5- İhale konusu kiralama işinin süresi ihaleyi alan istekli ile yapılacak sözleşme sonrası 1 yıldır.
6- İsteklilerde aranılan şartlar ve istenen belgeler:
6.1- İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır.
6.2- Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından, Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
6.3- Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve Türkiye'de tebligat için adres,
6.4- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
6.5- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
6.6- Geçici Teminat Mektubu ve/veya teminat bedelinin Belediye veznemize yatırıldığına dair makbuz ve ihale dökümanının satın alındığına dair makbuz,
6.7- Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa İsteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
6.8- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.9- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, ticaret ve sanayi veya esnaf odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyeti olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge(tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
6.10- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümün göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususuları gösteren belgeler tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar,
8- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
9- İhale şartnamesi mesai günlerinde ve mesai saatleri içerisinde Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü' nden 100,00 TL bedel karşılığında temin edilir.

İdare Adresimiz: Bayraklı Mah. Anadolu Caddesi No:125 35530 Bayraklı/İZMİR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR