KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıkları toplama, taşıma ve ayrıştırma işleri yaptırılacaktır

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıkların Kontrolü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 15:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1) 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirmesi işi için 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre 1(Bir) yıllığına ihaleye çıkılacaktır.
2) İhale 26.02.2020 Çarşamba günü saat 15:10’da Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3) İdarenin:
Adresi: Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:5 Karatay/KONYA
Telefon ve Faks: 0 332 350 13 13 ve 0 332 351 53 50
E-posta Adresi: cevre@karatay.bel.tr
İhale Dökümanının Görülebileceği Yer: Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İhale Dökümanının Satın Alınabileceği Adres: Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne İhale Doküman Bedeli Yatırıldıktan sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Teslim alınacaktır.
İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten en geç 5(Beş) iş günü içinde işe başlanacaktır.
İhale Başvuru Adresi: Başvurular; döküman bedelinin, Akçeşme Mah. Garaj Caddesi No:5 Karatay/KONYA adresindeki Karatay Belediyesi Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü 2. Kattaki veznesine yatırılmasından sonra, Tatlıcak Mah. Konya Ereğli Yolu No:11 Karatay / KONYA adresindeki Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
4) İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır:
a) Bir kanuni ikametgahın olması
b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi
d) İhaleye gireceklerin Toplama Ayırma Tesisi lisans ve yetki belgeleri (lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır)
e) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili Meslek Odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
f) Geçici Teminat Makbuzu
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
h) Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa isteklerin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
ı) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
j) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
k) Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
l) Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. ( İhale tarihinde herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir)
m) İhaleye katılacakların Karatay Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyemize vergi borcunun olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgelemeleri gerekmektedir,
n) Sözleşme öncesi (Basın ilan bedeli, ihale karar pulu vs. ) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
Not: Elektronik imzalı olarak sunulacak evraklarda ilgili idare tarafından “BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR” ibaresi yaptırılması gerekmektedir.

S.No.

İhalenin konusu

İşin niteliği

1 Yıllık Muhammen Bedel(TL)

İhale süresi

Geçici teminat tutarı (TL)

İlan şekli ve adedi

İhale usulü

Dosya satış bedeli (TL)

İhale tarihi ve saati

1

Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ayrıştırılması Ve Değerlendirilmesi

71.297,62 TL

12 AY

2.250,00 TL

İl Sınırları İçerisinde Yayımlanan Gazetede 2 Defa ve Belediye İnternet Sitesi İle İlan Panosunda İlanı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ)

150,00 TL

26/02/2020
SAAT:15:10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR