DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıkları toplama, taşıma ve ayrıştırılması hakkı kiraya verilcektir

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması-Taşınması ve Ayrıştırılması İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü yapılması işi 
İşin Yapılacağı Yer
:
Döşemealtı Belediyesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

1- Aşağıda dökümü yazılı olan; Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması-Taşınması ve Ayrıştırılması İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü yapılması işi 25/07/2019 Perşembe günü saat 15:00 ‘da ihaleye çıkılacaktır.

2- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

2.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
2.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
2.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
2.1.5. Ambalaj Atığı Toplama-Taşıma ve Ayrıştırma Konusunda “Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İhalenin yapıldığı yılda güncel olan)” aslı veya noter onaylı sureti
2.1.6. Kanunu ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.
2.1.7. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeler
2.1.8. Atık toplama aracı ve işletmede kullanılacak araçları bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi
2.1.9. Teknik personel bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi
2.1.10. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantıları olmadığına dair taahhütname verecektir.
3. İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ/Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılmak için İhale Şartnamesinin satın alınması zorunludur.
4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Telgraf yada faks ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. İhalenin muhammen bedeli yıllık 82.200,00 TL + KDV (seksen iki bin iki yüz türk lirası) olup, istekliler geçici teminat olan 7.398,00 TL (yedi bin üç yüz doksan sekiz türk lirası) geçici teminat bedelini ödeyerek ihaleye katılım sağlayabilirler.
6. Bu işe ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.
7. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.
8. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR