PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Pursaklar İlçe sınırları ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi ihale yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:3 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 1. İhale İlişkin Bilgiler:

Pursaklar İlçe sınırları ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. (Açık Teklif Usulü) maddelerine göre 02.04.2020 tarihinde saat 10:00’da itibaren Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:3 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara yapılacaktır.

 1. İhale Konusu:

a) Belediye sınırları içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8,11 ve 12 inci maddeleri ile 29.06.2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci ve 8 inci maddelerine dayanılarak 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Pursaklar Belediyesi hizmet sınırları içerinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve ayrıştırılması, değerlendirilmesi işidir.
- İstekli, Belediyenin sınırları içerisinde Pursaklar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde ambalaj atıklarının (kağıt, karton, plastik, pet, cam, metal vb.) kaynağında (resmi kurum ve kuruluşlar, evler, marketler, satış noktaları, lokantalar, kafeler, büfeleri okullar vb.) evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulanmasına dönüşmesi için 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca toplama sisteminin kurulmasını üstlenir.
b) Ankara İli Pursaklar İlçesi ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi ihalesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 1 (bir) yıllığına kiralanacaktır.
3. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

 1. Kanuni ikametgahı olması,
 2. Gerçek kişi için nüfus cüzdanı sureti,
 3. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi veya Belediye’ye yazılı olarak bildirilmesi,
 4. Geçici teminat makbuzu,
 5. İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır. İhaleye 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre Ankara İlinde çevre izni ve lisansı olan firma ve kişiler katılabilir.
 6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 7. Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde belirtilen 1. Tip veya 2. Tip tesis özelliklerinde ve ilgili çevre izni ve lisansı bulunan toplu ayırma tesisi ile ambalaj atığı ayırma lisansı olmalıdır,
 8. Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
 9. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 10. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya esnaf odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 12. Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi, ortak olan şirketlerde ortaklık beyannamesi,
 13. İhalenin uhdesinde kalan yüklenicinin Pursaklar Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünden kira ve Belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR