ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıkları toplama ayrıştırma tesisi ve atık getirme merkezi ihale ile kiraya verilecektir

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aydınlar Mah.  Ada:4549,Parsel:1 de Kayıtlı bulunan Ambalaj  Atıkları Toplama Ve Ayrıştırma Tesisi ile  Ada:4121 ,Parsel:112-113 de kayıtlı 1.sınıf Atık Getirme Merkezi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.06.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitkâmil Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, Aydınlar Mah.Ada:4549,Parsel:1 de Kayıtlı bulunan Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayrıştırma Tesisi ile Ada:4121 ,Parsel:112-113 de kayıtlı 1.sınıf Atık Getirme Merkezinin 3 yıl süre ile kiralanması işi 26/06/2019 Çarşamba günü Saat:15.00 Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

KİRALANAN YER Niteliği Muhammen Bedeli
(36Aylık)
Geçici Teminat (%3)
Aydınlar Mah. Ada:4549,Parsel:1 de Kayıtlı bulunan Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayrıştırma Tesisi ile Ada:4121 ,Parsel:112-113 de kayıtlı 1.sınıf Atık Getirme Merkezi AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYRIŞTIRMA TESİSİ VE ATIK GETİRME MERKEZİ 2.160.000,00TL
(AYLIK:60.000,00TL)
(KDV Hariç)
64.800,00TL

1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 25/06/2019 Salı günü saat: 16.30’da kadar Şehitkamil Belediyesi ihale servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
3- Şartname bedeli 100,00 TL’dir.
4-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:
a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış teknik ve idari şartname,
f) Şartname satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
ğ) En az 1 adet 18 m3 atık kapasiteli, 210 hp motor gücünde, 3.750 litrelik konteynırları taşıma kapasitesine sahip vinçli sevkiyat aracının (çaça) kendi malı olduğuna dair belge(Kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat veya demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tespit edilir.)
h) Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayırma Konusunda Çevre İzin Ve Lisans Belgesi
Geçici teminat 3(ÜÇ) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.
5- Bu ihaleden doğacak ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her türlü vergi, resim, harç, gazete ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR