ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait taşınmazların kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır

ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

No İşlem Taşınmaz Yeri Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Cinsi İmar
Durumu
Fiili
Durumu
Hazine
Hissesi
Süre Tahmini Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale
Tarihi:
İhale Saati
1 Kiralama Kestel Mahallesi DHTA 100,00 m2 Deniz Yüzeyi
(İskele Yapılmak Üzere)
İmarsız Boştur. Tam 5 Yıl 16.000,00-TL 4.800,00 TL 12.08.2020 10:00
2 Kiralama Oba Mahallesi DHTA 100,00 m2 Deniz Yüzeyi
(İskele Yapılmak Üzere)
İmarsız Boştur. Tam 5 Yıl 16.000,00-TL 4.800,00 TL 12.08.2020 10:20
3 Kiralama Avsallar Mahallesi DHTA 100,00 m2 Deniz Yüzeyi
(İskele Yapılmak Üzere)
İmarsız İskele bulunmaktadır. Tam 5 Yıl 25.000,00-TL 7.500,00 TL 12.08.2020 10:40
4 İrtifak Hakkı Payallar Mahallesi 539/2 2.554,73 m2 Arsa İmarlı Kısmen işgallidir. Tam 30 Yıl 25.600,00 TL 7.680,00 TL 12.08.2020 11:00
5 İrtifak Hakkı Payallar Mah. 542/1 2.718,56 m2 Arsa İmarlı Boştur. Tam 30 Yıl 27.200,00 TL 8.160,00 TL 12.08.2020 11:30
6 İrtifak Hakkı Payallar Mahallesi 511/1 3.637,92 m2 Arsa İmarlı Boştur. Tam 30 Yıl 36.500,00 TL 10.950,00 Tl 12.08.2020 12:00


1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların kiralama ve irtifak hakkı ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2-1,2 ve 3 no’lu sütundaki taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 51/g maddesi uyarınca 5 yıl süre ile ahşap iskele olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir.
3-4, 5 ve 6 no’lu sütundaki taşınmazların üzerinde imar planı kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık sosyal, kültürel vb. tesislerin yapılması amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı kurulacaktır. İrtifak hakkı ihalelerinin onayını müteakip gerekmesi halinde, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya “Ön İzin Sözleşmesi ” düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilecektir.
4- 4 ve 5 no’lu taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama İmar planında konut alanı olarak ayrılmış ve İmar planında 4 kata müsaadeli olup, TAKS: 0,25 KAKS: 1,00’ dir.
5- 6 no’lu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticari+konut alanı olarak ayrılmış ve İmar planında 4 kata müsaadeli olup, TAKS:0,25 KAKS:1,00’dir.
6-İlk yıl kira ve/veya irtifak hakkı bedeli ihale bedelidir.
7- 1,2 ve 3 no’lu taşınmazlar için talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kiralama bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı 3 eşit taksitle ödenebilir.
8- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
9- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminat ( Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ) bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz etmesi.
b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( aslı ihale sırasında ibraz edilecektir. ) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamenin aslını vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
10- Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
12- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. Telefon: 0242 511 66 28 Faks : 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR