AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akyurt Belediyesi'ne ait 1 adet baz istasyonu kiraya verilecektir

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti   Belediyemize  ait Güzelhisar Mahallesi 1971 adanın güneyinde park içerisinde bulunan 6 x 10 m. Ebatlarında toplam 60 m² alanın Elektronik Haberleşme İstasyonu (baz istasyonu) yeri olarak kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
29 Ağustos 2019 Saat 09.30'a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akyurt Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA İLİ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ELEKTRONİK HABERLEŞME İSTASYONU (BAZ İSTASYONU) YERİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN
İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelhisar Mahallesi 1971 adanın güneyinde park içerisinde bulunan 6 x 10 m. Ebatlarında toplam 60 m² alanın Elektronik Haberleşme İstasyonu (baz istasyonu) yeri olarak kullanılmak üzere Akyurt Belediye Encümenince 3 yıl müddet ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
1-İhale 29/08/2019 Perşembe günü Saat 10:00’dan itibaren, 08.08.2019 tarihli ve 68 sayılı Belediye Encümeni kararında belirtilen saatlerde Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak olanlar kira ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 29.08.2019 günü en geç saat 09:30’a kadar Akyurt Belediye Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Akyurt Şubesindeki TR 23 0001 001273 1267 1097 5001 Iban Nolu hesabına yatıracaklardır.

Sıra No Mahalle /Mevkiisi Yüz-
ölçümü
Kullanım
Amacı
Kira
Süresi
İlk Yıl Kira Muhammen Bedeli (TL) Geçici
Teminatı
(TL)
  1. İhale

Saati

1 Güzelhisar Mahallesi 1971 adanın güneyinde bulunan park 60 m² Elektronik Haberleşme İstasyonu (baz istasyonu)
3 Yıl

26.000,00

2.340,00

10:00

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
İhaleye iştirak edecek olan isteklilerden istenen belgeler aşağıda sıralanmış olup, bu belgelerin aslı yerine fotokopilerinin verilmesi halinde fotokopilerinin idarece tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
Gerçek/Tüzel Kişiler;

a) İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri.
c) Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası
d)Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan kişiye ait noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti.
e) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
f) Tebligat için faaliyet yerini gösteren belge.
g) Geçici Teminat Makbuzu.
h) İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı.

4- İstekliler İhaleye ilişkin İhale Şartnamesini ücretsiz olarak Akyurt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edeceklerdir.

5- İhalede yarışma (artırım) yıllık kira bedeli üzerinden, açık teklif usulüne göre ihale isteklilerin Belediye Encümeni önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

6- İstekliler isterlerse, İhale evraklarını ihale saati olan 10:00’a kadar sıra numaralı geçici teminat alındı makbuzu ile birlikte Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebileceklerdir.

7- İsteklilere İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR