ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt istasyonu işletme ve otobüs durağı tabela işleri ihale edilecektir

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
•Arsa (Akaryakıt istasyonu olarak) işletme işi •150 adet kapalı otobüs durağı ve durak bilgi tabelasının imalatı ve montajının reklam alınması karşılığı 60 aydan fazla olmamak üzere işletilmesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhale; Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

S.NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL
Hisse Yüzölçümü (m2) CİNSİ/KULLANIM AMACI İmarı İRTİFAK HAKKI VERİLEN ALAN (M2) ADRES MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) TL GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1 Seyhan Kanalüstü 12278 3 Tam 2.250,34 Arsa (Akaryakıt istasyonu olarak) Akaryakıt LPG ve servis istasyonu alanı E:0,50 Y Ençok:7,00 2.250,34 7.600.000,00 228.000,00
2 Adana İl Sınırları Büyükşehir Belediye Sınırları içerisindeki Cadde ve Bulvar 150 adet kapalı otobüs durağı ve durak bilgi tabelasının imalatı ve montajının reklam alınması karşılığı 60 aydan fazla olmamak üzere işletilmesi Büyükşehir Belediye Sınırları içerisindeki Cadde ve Bulvar 2.107.500,00 63.225,00


1-Belediyemizin mülkiyetinde veya yetki sorumluluğunda bulunan yukarıda İlçesi, ,mahallesi, ada no, parsel no, hissesi, yüzölçümü, cinsi/kullanım amacı, imarı, irtifak hakkı verilen alanı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı işlerden 1. sıradaki 29 (yirmidokuz) yıl süreyle sınırlı ayni hak (irtifak hakkı) ihalesi ve 2. Sıradaki otobüs durağı ve durak bilgi tabelasının imalatı ve montajının reklam alınması karşılığı 60 aydan fazla olmamak üzere işletilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2- İhale 24.10.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda 1. sıradan başlayarak sırasıyla yapılacaktır.
3-İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.
4-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.
5-İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.
6-İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:


A) Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler


a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Adli Sicil kaydı,
c) Nüfus Cüzdan Sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,
ç) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır. ( noter tasdikli )
d) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,
e) Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)
f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
g) İhaleye teklif verenlerin Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından ve ASKİ’den alınacak Belediyemize borcu yoktur belgesi,
ğ) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz.
ı) İhaleye teklif verenlerin, cezalı (yasaklı) olmadıklarına dair yazılı beyanı,
i) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.
j) Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.
k) İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.


B)Tüzel kişilerden istenecek belgeler;


a) Yetki belgesi
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı
c)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu oda vs. alınan (2018 yılı içinde alınmış) belge,
ç) Tüzel kişilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ile imza sirküleri
d) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.
e)Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.
f) Ayrıca, (6.A.ç, 6.A.e, 6.A.g, 6.A.ğ, 6.A.ı ve 6.A.k) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.


7-İsteklilerin ihale günü ihale saatinden 2. Saat öncesine (12,00’ye) kadar usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasını içeren teklif zarfını sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Büyükşehir Belediyesinin Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesindeki bulunan hizmet binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına (Encümen Müdürlüğü) vermeleri şarttır. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. Kapalı Teklif Usulü ihalesine teklif zarfını veren gerçek ve tüzel kişiler ihale saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.
8- İhale ile ilgili şartnameler 2.000,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü) temin edilebilir veya görülebilir.
9- 1. Sıradaki ihale tahmini bedeli 29 yıllık toplam tahmini bedel olup, ihale bedeli 29 yıllık toplam bedel olarak KDV ile birlikte peşin alınacaktır
10- İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi Web sayfasında görülebilir.
11- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR