AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Afyonkarahisar Merkez'de teleferik tesislerinin yapımı ve işletilmesi işi

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Afyonkarahisar kalesine yapılacak tek halatlı çift yönlü ikişer kabinli 2 gruplu 8 kişilik kabinli sabit klemensli teleferik tesisi ile Afyonkarahisar kalesi çevre düzenleme projesi kapsamında bulunan seyir terası, ahşap yürüme yolları, kafeterya ve teleferik alt istasyonu bölgesindeki günübirlik ve ticari tesislerin yapım ve 25 yıl süreyle işletilme işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

AFYONKARAHİSAR KALESİNE YAPILACAK TEK HALATLI ÇİFT YÖNLÜ İKİŞER KABİNLİ 2 GRUPLU 8 KİŞİLİK KABİNLİ SABİT KLEMENSLİ TELEFERİK TESİSİ İLE AFYONKARAHİSAR KALESİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN SEYİR TERASI, AHŞAP YÜRÜME YOLLARI, KAFETERYA VE TELEFERİK ALT İSTASYONU BÖLGESİNDEKİ GÜNÜBİRLİK VE TİCARİ TESİSLERİN YAPIM VE 25 YIL SÜREYLE İŞLETİLME İŞİ

 1. Afyonkarahisar kalesine yapılacak tek halatlı çift yönlü ikişer kabinli 2 gruplu 8 kişilik kabinli sabit klemensli teleferik tesisi ile Afyonkarahisar kalesi çevre düzenleme projesi kapsamında bulunan seyir terası, ahşap yürüme yolları, kafeterya ve teleferik alt istasyonu bölgesindeki günübirlik ve ticari tesislerin yapım ve 25 yıl süreyle işletilme işi ilanda belirtilen şartlar ve idari şartname hükümleri gereği yaptırılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konmuştur.

 2. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve KDV dâhil 1.500,00 TL (binbeşyüzTürkLirası) karşılığı Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapım Birimi adresinden satın alınabilir.

 3. İhale 04.03.2020 Çarşamba günü 14.00’ da Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.

 4. İsteklilerden istenilecek belgeler;

 1. Başvuru Mektubu,

 2. Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi,

 3. Ticaret ve/veya Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge ibra etmesi,

c1) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliği idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticaret Sicil Gazetesi sureti)
c2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin c1 ve c2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İsteklilerin ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde, bu şartnamenin ekli örneğine uygun ortak teşebbüs girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,

 2. İmza sirküleri vermesi (Noter tasdikli)

e1) Gerçek kişi olması halinde; Noter tasdikli imza sirküleri,
e2) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,
e3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin e1 ve e2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

 2. İdari şartnamenin 27.maddesinde yazılı geçici teminatı vermesi,

 3. İdari şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar” maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi vermesi,

 4. Ticaret Sicil Gazetesi,

 5. İsteklinin 10.000.000,00.-TRY (onmilyonTürkLirası)den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

 6. İlgili vergi dairesinden onaylı vergi durumu bildirisi ile SGK dan alınan borcu olmadığına dair belge,

 7. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapım Biriminden temin edilecek Yer Görme Belgesi,

 1. İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini en geç 04.03.2020 Çarşamba günü saat 13.55’e kadar Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 2. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR