YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Açık hava reklam araçları belediyeden kiraya verilecektir

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeşilyurt Belediyesi’ne ait muhtelif mahallerde bulunan 100 adet billboard, 36 Adet Durak ve 27 Adet CLP Raket Encümeninin 04/06/2020 tarih ve 377 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YEŞİLYURT BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN BİLBOARD, RAKET VE OTOBÜS PANOLARINI 3 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ İHALE İLANIYeşilyurt Belediyesi’ne ait muhtelif mahallerde bulunan 100 adet billboard, 36 Adet Durak ve 27 Adet CLP Raket Encümeninin 04/06/2020 tarih ve 377 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK YERLER

YILLIK BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME ÜCRETİ

İHALE TARİH VE SAATİ

YEŞİLYURT BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN BİLBOARD, RAKET
VE OTOBÜS PANOLARINI 3 YILLIĞINA
KİRALANMASI İŞİ

33.984,00 TL

1.019,52 TL

250,00 TL

09.07.2020
10:30

 1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

 2. İhale 09/07/2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:30’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

 3. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 4. İhale ile kiraya verilecek yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

 5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 1. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

 2. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 4. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

 5. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

 7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 8. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 10. İhale şartnamesini aldığına dair makbuz,

 11. İhaleye %50 kamu ortaklığı bulunan şirketler katılabilecektir. Bu nedenle %50 kamu ortaklığı bulunduğuna dair belge.

6) Teminat makbuzları ile belgeler 09/07/2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10;29’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR