MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

595 adet açık hava reklam aracı kiraya verilecek

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan, 250 adet raket ve otobüs durağı, 15 adet megalight, 330 adet billboard olmak üzere toplam 595 adet açık hava reklam araçları, 19/03/2020 tarihinde saat 15:00’de Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile 5 (beş) yıl süre ile, ilk yıl için KDV hariç 1.850.000,00 TL tahmin edilen bedel üzerinden kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan, 250 adet raket ve otobüs durağı, 15 adet megalight, 330 adet billboard olmak üzere toplam 595 adet açık hava reklam araçları, 19/03/2020 tarihinde saat 15:00’de Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile 5 (beş) yıl süre ile, ilk yıl için KDV hariç 1.850.000,00 TL tahmin edilen bedel üzerinden kiraya verilecektir. Geçici teminat oranı tahmin edilen bedelin %3’ü olup, 55.500,00 TL dir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 19/03/2020 Perşembe günü saat 15:00 ’a kadar istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 250,00 TL doküman bedeli karşılığı aynı yerden doküman satın alabilirler.

1- İdarenin:

a) Adresi :İnönü Caddesi İnönü Mah. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası No:182 Yeşilyurt / MALATYA
b) Telefon ve faks numarası :04223771550 / 04223771935

2- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

a) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi;
b) Gerçek kişiler için Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
c) Tüzel kişilerin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
e) Gerçek kişiler için, ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
f) Tüzel kişiler için, ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair mevzuatı gereği tüzel kişiliğin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri.
h) Gerçek kişiler için İhalenin yapıldığı ay içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
ı) Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerinin aslı veya ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
i) İstekliler adına vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı ay içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
j)Ortak girişim olması halinde, isteklilerde aranan tüm şartları; ortak girişimi oluşturan tüm ortaklardan an az birinin sağlaması zorunludur ve ortak girişimin yapılmış olduğu ay içinde alınmış Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilecektir.
k) Şartname bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi.
l) Malatya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur” belgesi.
m) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu (Banka Genel Müdürlük Teyitli)
n) İstekliler ihale konusu açık hava reklam işletmeciliği işiyle ilgili olarak tek bir belediye veya iştiraklerine son üç yıl içerisinde (2017, 2018, 2019) her yıl için en az 1.500.000,00 TL (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) kira bedeli (KDV, emlak vergisi, ilan-reklam vergisi vb. vergi, resim ve harçlar hariç) ödediğine dair belge (iş bitirme, iş deneyim veya iş durum) sunacaklardır
o) Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait yıllık ortalama cirosunun en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu.
ö) İsteklilerin ihale tarihi itibariyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılmama veya yasaklanma cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
p)İhalenin yapılacağı ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi. (Tüzel kişiler için imzaya yetkili kişi)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR