KEMER BELEDİYE BŞK.

5 adet ATM alanı 3 yıllığına kiraya verilecektir

KEMER BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet atm alanı 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kemer Belediyesi (Merkez Mah.Yalı Cad.No:1)  Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEMER İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KEMER İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALE KONUSU: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen işyerleri ve ATM Cihaz yerleri, yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden 26.04.2019 tarihli ihale onay belgelerine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ihale yolu ile kiraya verilecektir.
SIRA ADRES m2 FAALİYET
KONUSU
YILLIK MUHAMMEN (KİRA) BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL) ŞARTNAME BEDELİ KİRA SÜRESİ
1 Kemer Arslanbucak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 P:3 60 İş yeri 24.000,00 TL 2.160.00 TL 200,00 TL İhale tarihinden itibaren 3 yıl
2 Kemer Merkez Mahallesi Lise Caddesi No:5 P:2 39 İş yeri 30.000,00 TL 2.700,00 TL 200,00 TL İhale tarihinden itibaren 3 yıl
3 Kemer Merkez Mahallesi Yalı Cad.G.Marina Girişi yanı 6 ATM Cihaz Yeri 13.500,00 TL 1.215,00 TL 200,00 TL İhale tarihinden itibaren 3 yıl
4 Kemer Merkez Mahallesi Yalı Caddesi üzeri 6 ATM Cihaz Yeri 13.500,00 TL 1.215,00 TL 200,00 TL İhale tarihinden itibaren 3 yıl
5 Kemer Beldibi Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi Rixos Sun Gate Otel önü 6 ATM Cihaz Yeri 11.500,00 TL 1.035,00 TL 200,00 TL İhale tarihinden itibaren 3 yıl
2-ŞARTNAMELERİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
2.1-İhale şartnameleri Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisinden, bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 200,00 -TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.
2-2-İhaleler 15.05.2019 Çarşamba günü saat: 10.00 da Kemer Belediyesi (Merkez Mah.Yalı Cad.No:1) Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda Encümen ve istekliler huzurunda yapılacaktır.
2-3-İhale müracaat dosyaları en geç 14/05/2019 Salı saat: 16.15’a kadar (Belediye Veznesi kapanış saati) kayıt numaralı alındılar karşılığında Kemer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisine verilecektir.
3-İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI :
3.1-Hangi ihaleye katıldığına dair müracaat dilekçesi.
3.2-Geçici teminata dair belgeyi,(2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Md. Göre teminat olarak kabul edilecek değerler)
3.3-İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
3.4-Özel kişiler için, Yerleşim Yeri Belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu) ,
3.5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ihale tarihini kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2019 yılında alınmış Ticaret Odası Belgesini,
3.6-Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini,
3.7-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,
3.8-Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamesi, bu ilanın 3.4, 3.5 ve 3.7’nci maddelerinde belirtilen belgeleri vermeleri zorunludur.
4-DİĞER HUSUSLAR:
4.1- İstekli, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
4.2-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4.3-Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
4.4- İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
4.5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.
4.6-İhale komisyonu (İdare) ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve kira süresi sonunda süre uzatımı yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR