ANKARA PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ

3 takım (Sıcak-Soğuk içecek+Yiyecek) otomat makinesi yeri kiraya verilecektir

ANKARA PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Pursaklar Devlet Hastanesi  Toplamda 9 m2 Alana 3 Takım (Sıcak-Soğuk içecek+Yiyecek) Otomat Makinesi Yeri Kiraya Verilme İhalesi Yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pursaklar Devlet Hastanesi ,Mimar Sinan Mah.Çağtay Sok.No:39 Pursaklar /ANKARA) Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Pursaklar Devlet Hastanesi

Pursaklar Devlet Hastanesi Toplamda 9 m2 Alana 3 Takım (Sıcak-Soğuk içecek+Yiyecek) Otomat Makinesi Yeri Kiraya Verilme İhalesi Yapılacaktır.

1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:
Yeri, niteliği ve miktarı, kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve Pursaklar Devlet Hastanesi 2 poliklinik 1 acil srvis olmak üzere toplamda 9m2 alan 1 (bir ) yıllığına Kiraya verilecektir.
2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Pursaklar Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir. Şartname ve ekleri 50,00 TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Pursaklar Devlet Hastanesi Halkbank Opera/Ankara Şubesindeki IBAN NO:TR370001200941300005000151nolu Hesabına yatırılacak , İlgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.
3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 27.01.2020 tarihinde Saat 10.00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Pursaklar Devlet Hastanesi ,Mimar Sinan Mah.Çağtay Sok.No:39 Pursaklar /ANKARA) Toplantı Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.
4-Tahmin Edilen Bedel: 20.026,44TL (Yirmibinyirmialtılira kırkdörtkuruş.) dır.
5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların en az (%30) 6.007,93TL geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Pursaklar Devlet Hastanesi Halkbank Opera/Ankara Şubesindeki IBAN NO:TR370001200941300005000151nolu nolu Hesabına yatırılacaktır.
6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

  1. İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
  2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya onaylı nüfus kayıt örneği;
  3. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Satınalma Birimizce onaylanmış fotokopisi,
  4. Geçici teminat.
  5. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  6. İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve b) bendindeki belgeler,
  7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
  8. İstekliler Kantin ve/veya Kafeterya İşletme Belgesi ve/veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Şirketin faaliyet alanının Kantin ve/veya Kafeterya açmak ve/veya işletmek olarak belirtildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Getirecektir.
  9. İstekliler son beş yıl içerisinde alınmış en az bir yıl ve en az 600 yataklı bir sağlık tesisinde Kantin ve/veya Kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeye sahip olacaktır. Söz konusu belgede hizmet verilen kamu kuruluşuna kira ve sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmadığına dair ibarenin bulunması gerekmektedir.
  10. İstekliler Vergi Borcu ve SGK Borcu Olmadığına Dair Belge Getirecektir.
  11. İstekliler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İşletme Kayıt Belgesi getireceklerdir.
  12. İstekliler Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine Dair ISO 22000 Belgesi Getireceklerdir
  13. Yer gördü belgesi

7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR