KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

169 adet reklam panoları kiraya verilecektir

KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
96 adet Billboard, 6 adet Megalight, 67 adet CLP reklam panosu olmak üzere toplam 169 adet reklam panolarının kiraya verilmesi işi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
9 Eylül Meydanı No:6 1.Hizmet binası 5.kat Basmane İzmir adresinde Belediyemiz Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemize ait 96 adet Billboard, 6 adet Megalight, 67 adet CLP reklam panosu olmak üzere toplam 169 adet reklam panolarının kiraya verilmesi işi 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.
Muhammen bedeli KDV hariç yıllık 1.618.385,00.-TL (Birmilyonaltıyüzonsekizbinüçyüzseksenbeştürklirası) geçici teminatı 48.551,55.-TL (Kırksekizbinbeşyüzellibirtürklirasıellibeşkuruş) dir.

İhalesi 29.08.2019 Perşembe günü saat 10.00’da 9 Eylül Meydanı No:6 1.Hizmet binası 5.kat Basmane İzmir adresinde Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde 100,00.-TL (Yüztürklirası) karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin;
a)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
c)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
ç)Geçici teminatı yatırmış olmaları
d)İşin gereğine göre ihale ilanında belirtilen diğer belgeleri vermeleri
e)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri Mesleki Kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR