ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 yıl süreyle muhtelif yerlerde otopark kiralanacaktır

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21.11.2018 14.30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLE OTOPARK KİRALAMA İŞİ İLANIDIR.

 1. İhalenin konusu, Şişli Belediyesi mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan aşağıda bilgileri verilen otoparkların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ile kiralanmasıdır.
 2. 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü suretiyle 1 yıl süre ile ayrı ayrı ihaleye çıkılacaktır.
No Otoparkın Adı Ada Parsel Muhammen Aylık Bedel Toplam Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati
1 Derviş Eroğlu 1240 27-28 20.000,00TL.+KDV 240.000,00TL.+KDV 7.200,00TL. 22.11.2018
Saat 11:00
2 Topağacı 405 107 70.000,00TL.+KDV 840.000,00TL.+KDV 25.200,00TL. 22.11.2018
Saat 11:15
3 Osmanbey 984 134 10.000,00TL.+KDV 120.000,00TL.+KDV 3.600,00TL. 22.11.2018
Saat 11:30
4 Lalaşahin Pazarı 959
982
2
2
10.000,00TL.+KDV 120.000,00TL.+KDV 3.600,00TL. 22.11.2018
Saat 11:45
5 Nikah Salonu 768 4-10 25.000,00TL.+KDV 300.000,00TL.+KDV 9.000,00TL. 22.11.2018
Saat 12:00
 1. İhale yukarda belirtilen saatte İstanbul ili, Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi No:8 adresinde bulunan Şişli Belediyesi Başkanlık Binası 4. katındaki Belediye Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye ait şartname, 21.11.2018 tarih ve saat 14.30’a kadar Şişli Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 300,00TL.(ÜçyüzTL.) bedel ile satın alınabilir. Teklifler ve ihale konusu belgeler 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri uyarınca İhale saatine kadar Belediye Encümenine verilecektir.
 3. İhaleye katılacak isteklileri aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
 • Gerçek kişilerin Kanuni ikametgâhının olması
 • Gerçek kişilerin Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği
 • Gerçek kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri
 • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası
 • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 • Tüzel kişi olması halinde, kişi ve/veya temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre edinebilecekleri belgeler. İsteklinin ortak girişim olması halinde ilgili bentlerinde belirtilen belgeleri ortakların her birinin ayrı ayrı sunması ve Pilot Ortak veya Özel Ortak olarak firmaların belirtilmesi bu firmaların yukarıda belirtilen kriterleri Pilot Ortak veya Özel Ortak olarak sağlaması zorunludur. İhaleye iş ortaklığı ile teklif sunulması durumunda ihale teklif zarfında İş Ortaklığı Beyannamesi sunulması zorunludur.
 • İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
 • İstekliler adına ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri vermesi.
 • İhaleye katılacaklardan ihale doküman bedeli olarak 300,00-TL. (Üç Yüz Türk Lirası) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzu ihale teklif zarfında sunacaklardır.
 • İş bu şartnamenin 3. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi. Muhammen bedelin %3 ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği
 • İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden sigortalı işçi çalıştırıyor ise SGK’dan, sigortalı işçi çalıştırmıyor ise BAĞKUR’dan ihale ilk ilan tarihinden itibaren borcu olmadığına dair yazı.
 • Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.
 • Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden ihale ilk ilan tarihinden itibaren vergi borcu olmadığına dair yazı.
 • İhaleye katılacaklarda; ihale tarihinden önce yerel yönetim ve/veya kamu kuruluşundan ihale konusu kiralama ve/veya sözleşmesi yaptığına dair belge.
 1. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR