MARMARİS MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Plaj aktivitelerine yönelik yapı ve tesislerin yapılıp işletilmesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet plaj alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Tevfikiye Mahallesi 3808.Sok. N0:2 Yunusemre /Manisa
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
4. BÖLGE MÜLÜĞÜ MARMARİS MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla İli Marmaris Milli Parkı İçmeler Koyu-Pamucak Mevkii Onaylı İmar Planı ve Kıyı Kanununa Göre Plaj Aktivitelerine Yönelik Yapı ve Tesislerin Yapılıp İşletilmesi İşi
İHALE İLANI

Sıra
No
Adı, Niteliği ve Niceliği Bulunduğu
İl/İlçe

Muhammen Bedel TL
Geçici Teminat %10 (TL) Tarihi, Saati ve Yeri İhale Doküman Bedeli
1 Marmaris Milli Parkı İçmeler Koyu-Pamucak Mevkii 02 Nolu Alanın Onaylı İmar Planı ve Kıyı Kanununa Göre Plaj Aktivitelerine Yönelik Yapı ve Tesislerin Yapılıp İşletilmesi İşi MUĞLA İli Marmaris İlçesi 50.000 TL 5.000 TL 27/12/2017
Saat: 10:00
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Tevfikiye Mah. 3808.Sokak No:2 Yunusemre/Manisa
100,00 TL
2 Marmaris Milli Parkı İçmeler Koyu-Pamucak Mevkii 03 Nolu Alanın Onaylı İmar Planı ve Kıyı Kanununa Göre Plaj Aktivitelerine Yönelik Yapı ve Tesislerin Yapılıp İşletilmesi İşi MUĞLA İli Marmaris İlçesi 50.000 TL 5.000 TL 27/12/2017
Saat:13:30
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Tevfikiye Mah. 3808.Sokak No:2 Yunusemre/Manisa
100,00 TL
3 Marmaris Milli Parkı İçmeler Koyu-Pamucak Mevkii 04 Nolu Alanın Onaylı İmar Planı ve Kıyı Kanununa Göre Plaj Aktivitelerine Yönelik Yapı ve Tesislerin Yapılıp İşletilmesi İşi MUĞLA İli Marmaris İlçesi 50.000 TL 5.000 TL 27/12/2017
Saat:16:00
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Tevfikiye Mah. 3808.Sokak No:2 Yunusemre/Manisa
100,00 TL

  1. Yukarıda belirtilen, Marmaris Milli Parkı İçmeler Koyu-Pamucak Mevkii 02-03-04 No’ lu Alanların Onaylı İmar Planı ve Kıyı Kanununa Göre Plaj Aktivitelerine Yönelik Yapı ve Tesislerin Yapılıp İşletilmesi İşi; 27/12/2017 tarihinde Çarşamba günü 02 No lu Alan Saat 10:00’ da, 03 No lu Alan Saat 13:30 da, 04 No lu Alan Saat 16:00’ da “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29 uncu maddelerine göre KAPALI TEKLİF USULÜ" ile muhammen bedel (bir yıllık bedel) üzerinden artırımla ihale edilecektir.
  2. İhale; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Tevfikiye Mahallesi 3808.Sok. N0:2 Yunusemre /Manisa adresindeki İhale salonunda yapılacaktır.
  3. İhale şartnamesi ve diğer ekleri T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü Tevfikiye Mah. 3808 Sok. No:2 Yunusemre/ Manisa adresinden ve Marmaris Milli Park Müdürlüğü Sarıana Mah. Mustafa Münir Elgin Bulvarı Günnücek No: 44 Marmaris/ Muğla adresinden mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir.
  4. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

4.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve belgelemek.(Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
4.4- Bu iş için 200.000 TL. (İkiyüzbin TL.)’e ye denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair Mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu İdareleri, Kamu kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
4.5 -İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 200.000TL. (İkiyüzbin TL.)’e ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.

4.6- İhaleye katılmak isteyen anonim ve limited şirketler için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri aranır.
4.7- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
4.8- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
Günübirlik Kullanım Alanı, lokanta veya kafeterya işletmeciliği, Büfe İşletmeciliği, Turizm İşletme Belgeli Otel vb. İşletmeciliği.
4.9- İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
4.10- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
4.11- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
4.12- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
4.13- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
4.14- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
4.15- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
4.16- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.
4.16- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

5-İhaleye Katılacak Olanların Belgelerinin Sunuluş Şekli:
5.1 Teklif mektuplarına, ad ve soyad yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında uyuşmazlık olması, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunması durumunda teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
5.2 Kapalı Teklif Usulü ihalelerde; mali teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır.
5.3 Zarflar; 27/12/2017 tarihinde Çarşamba günü 02 No lu Alan Saat 10: 00, 03 No lu Alan 13:30, 04 No lu Alan 16:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğündeki, (Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak N0:2 Yunusemre / Manisa) ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını, elektronik ortamda hazırlanmış olanlarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının aynıdır.” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler geçerli olarak kabul edilmeyecektir.
7) İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim, noter masrafları, ilan, damga pulları, KDV, matbu evrak ücretleri vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.
8) İhale dokümanları, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğünden ve Marmaris Milli Park Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir.
9) İhale dokümanlarını, işin adı belirtilmek sureti ile T.C. Ziraat Bankası Marmaris Şubesindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Marmaris Milli Park Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin TR98 0001 0002 0469 3611 10 5001 Nolu hesabına 100,00 TL. ( Yüz Türk Lirası) yatırarak, tutarın yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Manisa 4.Bölge Müdürlüğünden veya Marmaris Milli Park Müdürlüğü’nden satın almaları gerekmektedir.
10) İhale komisyonunca belgeler incelenecek ve ihaleye katılmaya hak kazananlar ihale saatinde ihale odasına alınacaktır.
11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

NOT: İlanda Bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR