PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme ilanı ILN01173223 İhale

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179848
Şehir : Ankara / Pursaklar
Semt-Mahalle : MİMAR SİNAN MAH. / PURSAKLAR
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 27.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ANALİZ 01.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Zeyilname
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pursaklar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞLERİ İHALESİ
DÜZELTME İLANI

Madde 1- İhale Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işlerin, kat karşılığı inşaat yapım ihaleleridir.

Sıra No Mevkii Ada / Parsel Arsa Alanı
(m²)
İmar Durumu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi – Saati
1 Mimar Sinan 95001/3 2.354,00 E:1.60 Hmax:Serbest 11.555.600,00 TL 346.668,00 TL 07.07.2020 – 10:00
2 Mimar Sinan 95184/2 4.054,00 E:1.60 Hmax:Serbest 23.781.600,00 TL 713.448,00 TL 07.07.2020 – 11:15

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Pursaklar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 07.07.2020 Salı günü, 10:00 ile 11:15 saatlerinde Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütütlü olarak posta ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılar Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisin de ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak işlerin her biri için ihale dosya bedeli 500,00-TL (BeşYüzTürkLirası) + K.D.V. olup, Pursaklar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.

Madde 5- İhalenin muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve esasları: Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak işler için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel ilişkilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden, % 3 geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz hesabına, dekontta 'Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi' diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda 'Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi' diye yazılacaktır. Ayrıca teminat mektubu süresiz olarak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),
7.4-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.5-) Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.6-) 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dökümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
7.7-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
7.8-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri
7.9-) Muhammen bedelin %20 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibari ile geçerli olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış iş deneyim belgesi veya istekli adına özel veya kamu bina inşaatı işi ile ilgili olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden veya ilgili kurumdan alınmış iş bitirme belgesi (tutanağı) aslı veya noter tasdikli suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR