ANTALYA ÇEV.ŞEH.İL.MD.MİLLİ EM.DAİ.BŞK.FALEZ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme ilanı ILN01172646 İhale

ANTALYA ÇEV.ŞEH.İL.MD.MİLLİ EM.DAİ.BŞK.FALEZ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179986
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BİR 27.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya muhtelif mahallelerde bulunan 8 adet gayrimenkulün 886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/MERKEZ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Defterdarlığın 2. katında bulunan ihale / toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
DÜZELTME İLANI
ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FALEZ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm m2 Arsa payı Zemin Türü (Kat Mülkiyeti KM, Kat İrtifakı Kİ) Blok Numarası Kamu Konutunun (Daire) Bulunduğu Kat Kamu Konutunun (Daire ) Bağ. Bölüm Numarası Kamu Konutunun (Daire) Yüzölçümü (Brüt) Kamu konutunun mevcut kapı numarası Fiili Durumu (Dolu- Boş) Öncelikli alım sahibi (Var / Yok) İmar Durumu Tahmini Bedel TL Gecici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Kepez Zafer 1346 8 580,26 8 / 184 KM B 3 13 109 13 Dolu Var isteğe bağlı ticaret yapılaşmalı konut alanı 145.000,00 14.500,00 02.07.2020 09:30
2 Kepez Zafer 1346 8 580,26 8 / 184 KM B 1 7 109 7 Dolu Var isteğe bağlı ticaret yapılaşmalı konut alanı 145.000,00 14.500,00 02.07.2020 10:00
3 Kepez Zafer 1346 8 580,26 8 / 184 KM B Bodrum 1 84 2 Dolu Var isteğe bağlı ticaret yapılaşmalı konut alanı 85.000,00 8.500,00 02.07.2020 10:30
4 Kepez Zafer 1346 7 580,26 8 / 184 KM A Zemin 4 86 3 Dolu Var isteğe bağlı ticaret yapılaşmalı konut alanı 110.000,00 11.000,00 02.07.2020 11:00
5 Muratpaşa Etiler 1778 21 474,00 8 / 80 Bodrum 1 82 1 Boş Yok Konut ve İmar yolu 80.000,00 8.000,00 02.07.2020 11:30
6 Muratpaşa Kızıltoprak 1112 15 240,12 600 / 10240 1 6 116 6 Boş Yok Ticaret 155.000,00 15.500,00 02.07.2020 12:00
7 Muratpaşa Güzeloba 5793 13 4890,00 6 / 312 A 5 13 137 13 Dolu Var Maliye ve Sosyal Eğitim Tesisleri (Lojman Yapılabilir) 350.000,00 35.000,00 02.07.2020 14:00
8 Muratpaşa Güzeloba 5793 13 4890,00 6 / 312 A 6 15 137 15 Dolu Var Maliye ve Sosyal Eğitim Tesisleri (Lojman Yapılabilir) 350.000,00 35.000,00 02.07.2020 14.30
1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığının bulunduğu Antalya Defterdarlığı hizmet binası Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Buvarı No 1 Muratpaşa/ Antalya adresinde Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılacak olup; Defterdarlığın 2. katında bulunan ihale / toplantı salonunda yine yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2- (1) Taşınmazların öncelikli alım hakkı sahibinin olup olmadığı yukarıda belirtilmiştir.
Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle,
ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
3) İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Ada, parsel ve dairelerinin Bağımsız Bölüm numaralarını belirtir Geçici teminat makbuzu, (tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve katılım Bankalarının Verecekler Süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanı ) ve yasal yerleşim yeri (İkametgah İlmuhaberi) ile T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
c) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekâletname
d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2020) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte, İhale saatinde Defterdarlığın 2. katında bulunan ihale / toplantı salonunda Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Falez Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5)Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6) İhale Komisyonları gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7) Satışı yapılan taşınmaz KDV'den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
8) İhalelere ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.antalya.csb.gov.tr web sayfasında yayımlanmaktadır. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR