ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi diş protez laboratuvarı hizmeti alacaktır

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00917404
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

İMZA 19.12.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/652179
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 kalem DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
B.E.Ü. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 67600 Esenköy/Kozlu/Zonguldak
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.01.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
B.E.Ü. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 67600 Esenköy/Kozlu/Zonguldak
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İHTİYACINA 2019-2020 YILI DİŞ PROTEZ LABORATUVARI HİZMET ALIMI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ İHTİYACINA 2019-2020 YILI DİŞ PROTEZ LABORATUVARI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/652179

1-İdarenin

a) Adresi : Saglik Bilimleri Kampüsü Esenköy 67600 Kozlu ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722613580 - 3722613590
c) Elektronik Posta Adresi : dishekimligi@beun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 kalem DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : B.E.Ü. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 67600 Esenköy/Kozlu/Zonguldak
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : B.E.Ü. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 67600 Esenköy/Kozlu/Zonguldak
b) Tarihi ve saati : 10.01.2019 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
07.12.2005 tarihli ve 26016 sayılı R.G.de yayımlanan "Diş Protez Laboratuarları Yönetmeliği" hükümlerine göre; Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı Ruhsat Belgesi (Vergi Levhası, Oda Kayıt Belgesi, Sağlık Bakanlığı Meslek Belgesi, İş Yeri Ruhsatı (Belediyeden)sunması zorunludur .(Belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti olmalı.)Diş Protez Laboratuarı Mesul Müdürlük Belgesi (Belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti olmalı.) Diş Protez Laboratuarındaki Personellerin Çalışma Belgesi (Belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti olmalı.)
Bu hizmetin sürdürülmesi esnasında kullanılacak malzemeler Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 01.05.2008 tarih ve 2008/36 sayılı genelge hükümlerine uygun olmalıdır.
Bu hizmetin sürdürülmesi esnasında kullanılacak malzemeler Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir belge ile barkod numaralarını teklifle birlikte sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre sunulan her türlü Diş Protez Hizmeti ( kron-köprü iskelet protez döküm ve akrilik protez bitim işi ve işlemleri v.b. gibi ) işi benzer iş kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı B.E.Ü. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi 67600 Esenköy/Kozlu/Zonguldak adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B.E.Ü. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi 67600 Esenköy/Kozlu/Zonguldak adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR