ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Yükleme taşıma ve dağıtma hizmeti alınacaktır

ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984978
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP GÜNEŞ 22.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/187042
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 YILI KIŞ DÖNEMİ İÇİN 32625 TON TORBALI YAKACAK KÖMÜR YARDIMININ, GAZİANTEP BAŞPINAR TREN GARINDAN YÜKLEME, TAŞIMA ve ŞAHİNBEY MAHALLELERİNDE ADRESE TESLİMİ 725 KG DAĞITIM HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eyüpoğlu Mah. Değirmen Sokak 5/E Şahinbey/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP ŞAHİNBEY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

2019 YILI 32625 TON TORBALI YAKACAK KÖMÜR YARDIMININ GAZİANTEP BAŞPINAR TREN GARINDAN YÜKLEME, TAŞIMA VE ŞAHİNBEY MAHALLELERİNDE ADRES TESLİMİ 725 KG DAĞITIM HİZMET ALIMI işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/187042

1-İdarenin

a) Adresi : Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak No: 5/E 27000 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422201057 - 3422206170
c) Elektronik Posta Adresi : sahinbeysydv@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 YILI KIŞ DÖNEMİ İÇİN 32625 TON TORBALI YAKACAK KÖMÜR YARDIMININ, GAZİANTEP BAŞPINAR TREN GARINDAN YÜKLEME, TAŞIMA ve ŞAHİNBEY MAHALLELERİNDE ADRESE TESLİMİ 725 KG DAĞITIM HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ŞAHİNBEY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TOPLANTI SALONU
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.06.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eyüpoğlu Mah. Değirmen Sokak 5/E Şahinbey/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 14.05.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TCDD İŞLETMESİ LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ALINAN ÇALIŞMA SERTİFİKASI(15.11.2015 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN VE İŞYERLERİNE KİTAPÇIK ŞEKLİNDE GÖNDERİLEN 503 NUMARALI GENEL EMRİN İKİNCİ BÖLÜM MADDE 6-I) BENDİ GEREĞİ 2701 NUMARALI GELEN EMİR GEREĞİNCE KÖMÜR YÜKLEME/BOŞALTMA EĞİTİMİ ALMAMIŞ 3. ŞAHISLAR YÜKLEME/BOŞALTMA İŞLEMİ YAPAMAZ) DENİLMEKTEDİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İHALE KONUSU HİZMETLE İLGİLİ HER TÜRLÜ KÖMÜR TAHLİYE VE NAKLİYESİ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Eyüpoğlu Mah. Değirmen Sokak 5/E adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şahinbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR